Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych

Home / Formy pomocy / Środki PFRON / Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych

1. Informacje ogólne dla klienta

Likwidacja barier dokonywana jest w związku z indywidualnymi potrzebami niepełnosprawnych, a także jeśli ich realizacja umożliwi albo też w zdecydowanym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności czy też kontaktów z otoczeniem.

1) O dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, które mają trudności w poruszaniu się (mogą być dofinansowane wszelkie prace związane z usunięciem przeszkód, utrudnień uniemożliwiających osobie niepełnosprawnej swobodne przemieszczanie się w obrębie mieszkania czy budynku).

2) O dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu mogą ubiegać się osoby, które mają ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji.

3) O dofinansowanie do likwidacji barier technicznych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, u których występują przeszkody wynikające z braku zastosowania lub niedostosowania, odpowiednich do rodzaju niepełnosprawności, przedmiotów lub urządzeń. Likwidacja tej bariery powinna powodować sprawniejsze działanie osoby niepełnosprawnej w społeczeństwie i umożliwić wydajniejsze jej funkcjonowanie.

4) Dofinansowanie nie obejmuje kosztów realizacji zadania poniesionych przed podpisaniem umowy

5) Dofinansowanie może wynosić do 95% kosztów przedsięwzięcia.

2. Tryb udzielenia pomocy

  • Dofinansowanie następuje na wniosek zainteresowanego.
  • Druk wniosku o dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych można uzyskać w siedzibie Działu Adaptacji Osób Niepełnosprawnych przy ul. Studziennej 2 w pokoju nr 9. Możliwe jest także uzyskanie wniosku poprzez pobranie go ze strony internetowej www.mopr.kielce.pl.

3. Tryb załatwienia sprawy

Umowa cywilno-prawna na dofinansowanie.

4. Termin załatwienia

Wnioski rozpatrywane są po otrzymaniu z PFRON informacji o wysokości środków oraz po podjęciu przez Radę Miasta Kielce uchwały w sprawie określenia rodzajów zadań i wysokości środków PFRON przypadających według algorytmu w danym roku kalendarzowym na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Gminie Kielce.

5. Podstawa prawna

  • Art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. d ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 573, z późn. zm.);
  • Rozporządzenie Ministra, Pracy i Polityki Społecznej 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. 2015 poz. 926).

6. Wymagane dokumenty

Likwidacja barier architektonicznych:

1. Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier architektonicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.

2. Aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne.

3. Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia.

4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – klauzula informacyjna RODO.

5. Zaświadczenie od lekarza specjalisty potwierdzające, iż następstwem schorzeń są trudności w poruszaniu się – w przypadku, kiedy podstawą wydania orzeczenia nie jest dysfunkcja narządu ruchu (05-R).

6. Wykaz planowanych przedsięwzięć (inwestycji, zakupów), będących przedmiotem wniosku wraz z podaniem ich kosztów.

7. Tytuł prawny do zajmowanego lokalu.

8. Zgoda właściciela lokalu na likwidację barier architektonicznych, w przypadku gdy wnioskodawca nie jest właścicielem.

9. Zgoda zarządcy nieruchomości na wykonanie robót we wskazanym zakresie.

10. Pełnomocnictwo do dokonywania na rzecz mocodawcy wszystkich czynności związanych z wnioskiem o dofinansowanie złożonym
w systemie SOW.

11. Odwołanie pełnomocnictwa do dokonywania na rzecz mocodawcy wszystkich czynności związanych z wnioskiem o dofinansowanie złożonym w systemie SOW.

 

Likwidacja barier w komunikowaniu się

1. Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier w komunikowaniu się w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.

2. Aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne.

3. Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia.

4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – klauzula informacyjna RODO.

5. Zaświadczenie od lekarza specjalisty potwierdzające, iż następstwem schorzeń jest istnienie bariery w komunikowaniu się – w przypadku, kiedy podstawą wydania orzeczenia nie jest dysfunkcja narządu mowy, słuchu, wzroku (03-L, 04-O).

6. Oferta cenowa na zakup sprzętu/urządzenia.

7. Pełnomocnictwo do dokonywania na rzecz mocodawcy wszystkich czynności związanych z wnioskiem o dofinansowanie złożonym
w systemie SOW.

8. Odwołanie pełnomocnictwa do dokonywania na rzecz mocodawcy wszystkich czynności związanych z wnioskiem o dofinansowanie złożonym w systemie SOW.

 

Likwidacja barier technicznych

1. Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.

2. Aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne.

3. Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia.

4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – klauzula informacyjna RODO.

5. Oferta cenowa na zakup sprzętu/urządzenia.

6. Pełnomocnictwo do dokonywania na rzecz mocodawcy wszystkich czynności związanych z wnioskiem o dofinansowanie złożonym
w systemie SOW.

7. Odwołanie pełnomocnictwa do dokonywania na rzecz mocodawcy wszystkich czynności związanych z wnioskiem o dofinansowanie złożonym w systemie SOW.

 

7. Formularze do pobrania

Likwidacja barier architektonicznych:

1. Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier architektonicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.pdf
2. RODO – klauzula informacyjna.pdf
3. Pełnomocnictwo do dokonywania na rzecz mocodawcy wszystkich czynności związanych z wnioskiem o dofinansowanie złożonym w systemie SOW.pdf
4. Odwołanie pełnomocnictwa do dokonywania na rzecz mocodawcy wszystkich czynności związanych z wnioskiem o dofinansowanie złożonym w systemie SOW.pdf

Likwidacja barier w komunikowaniu się:

1. Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier w komunikowaniu się w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.pdf
2. RODO – klauzula informacyjna.pdf
3. Pełnomocnictwo do dokonywania na rzecz mocodawcy wszystkich czynności związanych z wnioskiem o dofinansowanie złożonym w systemie SOW.pdf
4. Odwołanie pełnomocnictwa do dokonywania na rzecz mocodawcy wszystkich czynności związanych z wnioskiem o dofinansowanie złożonym w systemie SOW.pdf

Likwidacja barier technicznych:

1. Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.pdf
2. RODO – klauzula informacyjna.pdf
3. Pełnomocnictwo do dokonywania na rzecz mocodawcy wszystkich czynności związanych z wnioskiem o dofinansowanie złożonym w systemie SOW.pdf
4. Odwołanie pełnomocnictwa do dokonywania na rzecz mocodawcy wszystkich czynności związanych z wnioskiem o dofinansowanie złożonym w systemie SOW.pdf

8. Sprawę załatwia

Dział Adaptacji Osób Niepełnosprawnych, pokój nr 9, tel.+48 41 331 25 24 wew. 235

Opracował: Dział Adaptacji Osób Niepełnosprawnych, stan na dzień: 10-01-2022

Skip to content