Dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

Home / Formy pomocy / Środki PFRON / Dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

1. Informacje ogólne dla klienta

1) Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej zarejestrowanej w Miejskim Urzędzie Pracy w Kielcach jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu może być przyznany pracodawcy (w rozumieniu art. 3 kp: „Pracodawcą jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników”), jeżeli:

a) zobowiązał się do zatrudnienia tej osoby przez okres co najmniej 36 miesięcy;

b) złożył wniosek o przyznanie refundacji.

2) Refundacja obejmuje:

a) udokumentowane koszty zakupu lub wytworzenia wyposażenia stanowiska pracy, na którym będzie wykonywać pracę osoba niepełnosprawna;

b) kwotę niepodlegającą odliczeniu

  • podatku od towarów i usług,
  • podatku akcyzowego.

3) Środki przyznawane są jako pomoc de minimis.

4) Wysokość przyznanych środków nie może przekraczać piętnastokrotności przeciętnego wynagrodzenia.

2. Tryb udzielenia pomocy

  • Refundacja przyznawana jest na wniosek Pracodawcy.
  • Druk wniosku Pracodawca może otrzymać w siedzibie Działu Adaptacji Osób Niepełnosprawnych przy ul. Studziennej 2 w Kielcach, w pokoju nr 14. Możliwe jest także pobranie wniosku ze strony internetowej www.mopr.kielce.pl
  • Pracodawca otrzymuje pisemną informację o sposobie rozpatrzenia wniosku.

3. Tryb załatwienia sprawy

Umowa cywilno-prawna

4. Termin załatwienia

Wnioski rozpatrywane są po otrzymaniu z PFRON informacji o wysokości środków oraz po podjęciu przez Radę Miasta Kielce uchwały w sprawie określenia rodzajów zadań i wysokości środków PFRON przypadających według algorytmu w danym roku kalendarzowym na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Gminie Kielce.

5. Podstawa prawna

  • 26e ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2023r., poz. 100 z późn. zm.);
  • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 marca 2011r. w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1276).

6. Wymagane dokumenty

1) wniosek o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej;

2) zgoda na przetwarzanie danych osobowych – klauzula informacyjna RODO;

3) wypełniony i podpisany druk „Dodatkowe informacje do wniosku…”;

4) aktualne dokumenty i zaświadczenia określające status prawny Wnioskodawcy (wpis do rejestru działalności gospodarczej, umowa spółki, wypis z KRS, statut);

5) zaświadczenie o nadaniu nr NIP;

6) zaświadczenie o nadaniu nr REGON;

7) odpowiednio: bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatnie 2 lata obrotowe – w przypadku podmiotów sporządzających bilans, w pozostałych przypadkach – roczne rozliczenie podatkowe za ostatnie 2 lata, wraz z dowodem przyjęcia przez urząd skarbowy lub poświadczone przez audytora z dowodem nadania do urzędu skarbowego;

8) aktualne zaświadczenie z banku o posiadanych środkach finansowych, obrotach na rachunku za ostatni rok, ewentualnym zadłużeniu i prawnej formie zabezpieczenia oraz lokatach terminowych;

9) aktualne zaświadczenie z US o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości;

10) aktualne zaświadczenie z ZUS o:

a) niezaleganiu w opłacaniu składek;

b) liczbie ubezpieczonych za okres 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku Wn-W;

11) dokumenty potwierdzające tytuł prawny do lokalu gdzie będzie tworzone stanowisko pracy;

12) oferty cenowe wyposażenia;

13) zaświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku Wn-W (za rok bieżący oraz dwa lata poprzednie);

14) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

7. Formularze do pobrania

1. RODO – klauzula informacyjna.pdf
2. Wniosek o zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.pdf
3. Wykaz załączników.pdf
4. Dodatkowe informacje do wniosku.pdf
5. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.pdf
6. Informacja o otrzymanej pomocy de minimis.pdf

8. Sprawę załatwia

Dział Adaptacji Osób Niepełnosprawnych, pokój nr 14, tel.+48 41 331 25 24 wew. 250

Opracował: Dział Adaptacji Osób Niepełnosprawnych, stan na dzień: 01-01-2024

Skip to content