Dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

Home / Formy pomocy / Środki PFRON / Dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

1. Informacje ogólne dla klienta

1) Refundacja obejmuje koszty poniesione przez Pracodawców na wyposażenie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej, zarejestrowanej w Miejskim Urzędzie Pracy w Kielcach jako osoba bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu;

2) Refundacja przeznaczona jest dla Pracodawców (art. 3 kp: „Pracodawcą jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników”);

3) Środki przyznawane są jako pomoc de minimis;

4) Wysokość przyznanych środków nie może przekraczać 15 krotności przeciętnego wynagrodzenia.

2. Tryb udzielenia pomocy

  • Refundacja zostaje przyznawana na wniosek Pracodawcy.
  • Druk wniosku Pracodawca otrzymuje w siedzibie Działu Adaptacji Osób Niepełnosprawnych przy ul. Studziennej 2 w Kielcach, w pokoju nr 8. Możliwe jest także uzyskanie wniosku poprzez pobranie go ze strony internetowej www.mopr.kielce.pl.
  • Pracodawca otrzymuje pisemną informację o sposobie rozpatrzenia wniosku.

3. Tryb załatwienia sprawy

Umowa cywilno-prawna

4. Termin załatwienia

Wnioski rozpatrywane są po otrzymaniu z PFRON informacji o wysokości środków oraz po podjęciu przez Radę Miasta Kielce uchwały w sprawie określenia rodzajów zadań i wysokości środków PFRON przypadających według algorytmu w danym roku kalendarzowym na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Gminie Kielce.

5. Podstawa prawna

  • art. 26 lit. e ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 573, z późn. zm.);
  • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 93 ze zm.).

6. Wymagane dokumenty

1) Wypełniony i podpisany druk „Dodatkowe informacje…”.
2) Aktualne dokumenty i zaświadczenia określające status prawny Wnioskodawcy (wpis do rejestru działalności gospodarczej, umowa spółki, wypis z KRS, statut).
3) Zaświadczenie o nadaniu nr NIP.
4) Zaświadczenie o nadaniu nr REGON.
5) Odpowiednio: bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatnie 2 lata obrotowe – w przypadku podmiotów sporządzających bilans, w pozostałych przypadkach – roczne rozliczenie podatkowe za ostatnie 2 lata, wraz z dowodem przyjęcia przez urząd skarbowy lub poświadczone przez audytora z dowodem nadania do urzędu skarbowego.
6) Aktualne zaświadczenie z banku o posiadanych środkach finansowych, obrotach na rachunku za ostatni rok, ewentualnym zadłużeniu i prawnej formie zabezpieczenia oraz lokatach terminowych.
7) Aktualne zaświadczenie z US o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości.
8) Aktualne zaświadczenie z ZUS o:
a) niezaleganiu w opłacaniu składek;
b) liczbie ubezpieczonych za okres 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku Wn-W.
9) Dokumenty potwierdzające tytuł prawny do lokalu gdzie będzie tworzone stanowisko pracy.
10) Oferty cenowe wyposażenia.
11) Zaświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku Wn-W (za rok bieżący oraz dwa lata poprzednie).
12) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
13) Klauzula informacyjna na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych

 

7. Formularze do pobrania

1. RODO – klauzula informacyjna.pdf
2. Wniosek o zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.pdf
3. Wykaz załączników.pdf
4. Dodatkowe informacje do wniosku.pdf
5. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.pdf
6. Informacja o otrzymanej pomocy de minimis.pdf

8. Sprawę załatwia

Dział Adaptacji Osób Niepełnosprawnych, pokój nr 8, tel.+48 41 331 25 24 wew. 234

Opracował: Dział Adaptacji Osób Niepełnosprawnych, stan na dzień: 10-01-2022

Skip to content