Program „Aktywny samorząd”

Home / Formy pomocy / Środki PFRON / Program „Aktywny samorząd”

1. Informacje ogólne dla klienta

Program przeznaczony jest dla osób niepełnosprawnych zgodnie z obowiązującymi procedurami programu i przyjmowanymi corocznie przez Zarząd Funduszu „Kierunkami działań oraz warunkami brzegowymi obowiązującymi realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.

Wszystkie informacje dotyczące programu (w tym: założenia programu, kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu, procedury, zasady) oraz formularze i załączniki na temat realizacji programu są zamieszczone na stronie internetowej www.pfron.org.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach informuje, że w 2022 roku osoby z niepełnosprawnością mogą ubiegać się o pomoc w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” realizowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych składając wniosek przez Internet w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) pod adresem https://sow.pfron.org.pl

Aby złożyć wniosek w formie elektronicznej z użyciem systemu SOW, należy założyć Profil Zaufany w platformie ePUAP.

Wszystkie osoby niepełnosprawne gorąco zachęcamy do założenia Profilu Zaufanego na platformie ePUAP i złożenie wniosku o dofinansowanie w formie elektronicznej, z użyciem systemu SOW. Złożenie wniosku o dofinansowanie w systemie SOW może być pierwszym, ale jakże ważnym krokiem zmierzającym do korzystania z zalet całej gamy usług i instrumentów dostępnych w przestrzeni publicznej dla posiadaczy podpisu elektronicznego/Profilu Zaufanego na platformie ePUAP. Więcej informacji o tym, jak zakłada się Profil Zaufany, włącznie z filmem instruktażowym, znajdują się na portalu SOW.

a także:

System SOW przewiduje znakomite ułatwienia i uproszczenie wszelkich procedur związanych z aplikowaniem o pomoc i realizacją programu, co powinno przyspieszyć także realizację wniosków i uzyskanie pomocy.

Przypominamy i zachęcamy – możecie Państwo złożyć wniosek nie wychodząc z domu!

Wnioski będą przyjmowane od dnia 1 marca 2022 roku.

Obszary i zadania realizowane w 2022 roku

MODUŁ I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

1) Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,
 • Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,
 • Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego,
 • Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu.

2) Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym:

 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych,
 • Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 • Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku,
 • Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy,
 • Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

3) Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym,
 • Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
 • Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,
 • Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości), adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,
 • Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania.

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką), adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka.

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium, a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Wnioski będą przyjmowane od dnia 1 marca 2022 roku.

Termin zakończenia przyjmowania wniosków wypada, w przypadku:

1) Modułu I

– do dnia 31 sierpnia 2022 roku.

2) Modułu II

– do 31 marca 2022 roku – dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2021/2022,

– do 10 października 2022 roku – dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2022/2023.

2. Tryb udzielenia pomocy

 • Dofinansowanie następuje na wniosek osoby zainteresowanej.
 • Druk wniosku o dofinansowanie do uczestnictwa w pilotażowym programie „Aktywny samorząd” osoba zainteresowana otrzymuje w siedzibie Działu Adaptacji Osób Niepełnosprawnych przy ul. Studziennej 2 w pokoju nr 8. Możliwe jest także uzyskanie wniosku poprzez pobranie go ze strony internetowej www.mopr.kielce.pl.
 • Wysokość dofinansowania uzależniona jest od wysokości pozyskanych w ramach programu środków finansowych PFRON.
 • Wniosek podlega ocenie formalnej i merytorycznej, na podstawie której podejmowana jest decyzja o przyznaniu bądź odmowie przyznania dofinansowania ze środków PFRON.
 • Pozytywna decyzja w sprawie dofinansowania skutkuje zawarciem umowy cywilnoprawnej z wnioskodawcą.

3. Tryb załatwienia sprawy

Umowa cywilnoprawna na dofinansowanie przedmiotu umowy.

4. Termin załatwienia

Zgodnie z harmonogramem realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.

5. Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. 2021, poz. 573 z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U.2021, poz. 1162 z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U.2019, poz. 1781),
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2021, poz. 735 z późn. zm.).

6. Wymagane dokumenty

Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami do pobrania przy każdym z realizowanych w ramach programu „Aktywny samorząd” w roku 2022 zadań.

7. Formularze do pobrania

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej

ZADANIE 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (dysfunkcja narządu ruchu) 

1. Wniosek AS A1 (P)
2. załącznik nr 1 – Oświadczenie wnioskodawcy
3. załącznik nr 2 – Obowiązek informacyjny
4. załącznik nr 3 – Oświadczenie pełnomocnika
5. załącznik nr 4a – A1 zaświadczenie lekarskie – narząd ruchu
6. załącznik nr 10 – Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej
7. załącznik nr 11 – Prośba o przywrócenie terminu na złożenie wniosku w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”
8. Lista załączników Obszar A Zadanie 1

ZADANIE 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (dysfunkcja narządu ruchu)

1. Wniosek AS A2 (P)
2. załącznik nr 1 – Oświadczenie wnioskodawcy
3. załącznik nr 2 – Obowiązek informacyjny
4. załącznik nr 3 – Oświadczenie pełnomocnika
5. załącznik nr 4a – A2 zaświadczenie lekarskie – narząd ruchu
6. załącznik nr 10 – Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej
7. załącznik nr 11 – Prośba o przywrócenie terminu na złożenie wniosku w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”
8. Lista załączników Obszar A Zadanie 1

ZADANIE 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (dysfunkcja narządu słuchu)

1. Wniosek AS A3 (P)
2. załącznik nr 1 – Oświadczenie wnioskodawcy
3. załącznik nr 2 – Obowiązek informacyjny
4. załącznik nr 3 – Oświadczenie pełnomocnika
5. załącznik nr 4b – Oświadczenie
6. załącznik nr 10 – Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej
7. załącznik nr 11 – Prośba o przywrócenie terminu na złożenie wniosku w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”
8. Lista załączników Obszar A Zadanie 3

ZADANIE 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (narząd słuchu)

1. Wniosek AS A4 (P)
2. załącznik nr 1 – Oświadczenie wnioskodawcy
3. załącznik nr 2 – Obowiązek informacyjny
4. załącznik nr 3 – Oświadczenie pełnomocnika
5. załącznik nr 4c – zaświadczenie lekarskie (narząd słuchu) 
6. załącznik nr 10 – Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej
7. załącznik nr 11 – Prośba o przywrócenie terminu na złożenie wniosku w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”
8. Lista załączników Obszar A Zadanie 4

2. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym

ZADANIE 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (dysfunkcja narządu wzroku i ruchu)

1. Wniosek AS B1
2. załącznik nr 1 – Oświadczenie wnioskodawcy
3. załącznik nr 2 – Obowiązek informacyjny
4. załącznik nr 3 – Oświadczenie pełnomocnika
5. załącznik nr 5 a – B1 zaświadczenie lekarskie (do 16 roku życia – wzrok)
6. załącznik nr 5 b – B1 zaświadczenie lekarskie (do 16 roku życia – dla osoby niewidomej)
7. załącznik nr 5 c – B1 zaświadczenie lekarskie (po 16 roku życia – wzrok) 
8. załącznik nr 5 d – B1 zaświadczenie lekarskie (narząd ruchu)
9. załącznik nr 10 – Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej
10. załącznik nr 11 – Prośba o przywrócenie terminu na złożenie wniosku w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”
11. Lista załączników Obszar B Zadanie 1

ZADANIE 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego

1. Wniosek AS B2
2. załącznik nr 1 – Oświadczenie wnioskodawcy
3. załącznik nr 2 – Obowiązek informacyjny
4. załącznik nr 3  – Oświadczenie pełnomocnika
5. załącznik nr 10 – Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej
6. załącznik nr 11 – Prośba o przywrócenie terminu na złożenie wniosku w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”
7. Lista załączników Obszar B Zadanie 2

ZADANIE 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (dysfunkcja narządu wzroku)

1. Wniosek AS B3
2. załącznik nr 1 – Oświadczenie wnioskodawcy
3. załącznik nr 2 – Obowiązek informacyjny
4. załącznik nr 3  – Oświadczenie pełnomocnika
5. załącznik nr 6 – B3 zaświadczenie lekarskie (narząd wzroku)
6. załącznik nr 10 – Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej
7. załącznik nr 11 – Prośba o przywrócenie terminu na złożenie wniosku w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”
8. Lista załączników Obszar B Zadanie 3

ZADANIE 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (dysfunkcja narządu słuchu)

1. Wniosek AS B4
2. załącznik nr 1 – Oświadczenie wnioskodawcy
3. załącznik nr 2 – Obowiązek informacyjny
4. załącznik nr 3  – Oświadczenie pełnomocnika
5. załącznik nr 7 – B4 zaświadczenie lekarskie (narząd słuchu)
6. załącznik nr 10 – Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej
7. załącznik nr 11 – Prośba o przywrócenie terminu na złożenie wniosku w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”
8. Lista załączników Obszar B Zadanie 4

ZADANIE 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego

1. Wniosek AS B5
2. załącznik nr 1 – Oświadczenie wnioskodawcy
3. załącznik nr 2 – Obowiązek informacyjny
4. załącznik nr 3  – Oświadczenie pełnomocnika
5. załącznik nr 10 – Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej
6. załącznik nr 11 – Prośba o przywrócenie terminu na złożenie wniosku w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”
7. Lista załączników Obszar B Zadanie 5

3. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się

ZADANIE 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

1. Wniosek AS C1
2. załącznik nr 1 – Oświadczenie wnioskodawcy
3. załącznik nr 2 – Obowiązek informacyjny
4. załącznik nr 3  – Oświadczenie pełnomocnika
5. załącznik nr 8a – C1 zaświadczenie lekarskie 
6. załącznik nr 10 – Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej
7. załącznik nr 11 – Prośba o przywrócenie terminu na złożenie wniosku w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”
8. Lista załączników Obszar C Zadanie 1

ZADANIE 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

1. Wniosek AS C2
2. załącznik nr 1 – Oświadczenie wnioskodawcy
3. załącznik nr 2 – Obowiązek informacyjny
4. załącznik nr 3  – Oświadczenie pełnomocnika
5. załącznik nr 10 – Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej
6. załącznik nr 11 – Prośba o przywrócenie terminu na złożenie wniosku w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”
7. Lista załączników Obszar C Zadanie 2

ZADANIE 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne

1. Wniosek AS C3
2. załącznik nr 1 – Oświadczenie wnioskodawcy
3. załącznik nr 2 – Obowiązek informacyjny
4. załącznik nr 3  – Oświadczenie pełnomocnika
5. załącznik nr 8b – C3 zaświadczenie lekarskie 
6. załącznik nr 10 – Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej
7. załącznik nr 11 – Prośba o przywrócenie terminu na złożenie wniosku w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”
8. Lista załączników Obszar C Zadanie 3

ZADANIE 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne

1. Wniosek AS C4
2. załącznik nr 1 – Oświadczenie wnioskodawcy
3. załącznik nr 2 – Obowiązek informacyjny
4. załącznik nr 3  – Oświadczenie pełnomocnika
5. załącznik nr 8b – C4 – zaświadczenie lekarskie 
6. załącznik nr 10 – Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej
7. załącznik nr 11 – Prośba o przywrócenie terminu na złożenie wniosku w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”
8. Lista załączników Obszar C Zadanie 4

ZADANIE 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

1. Wniosek AS C5
2. załącznik nr 1 – Oświadczenie wnioskodawcy
3. załącznik nr 2 – Obowiązek informacyjny
4. załącznik nr 3  – Oświadczenie pełnomocnika
5. załącznik nr 8c – C5 – zaświadczenie lekarskie 
6. załącznik nr 10 – Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej
7. załącznik nr 11 – Prośba o przywrócenie terminu na złożenie wniosku w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”
8. Lista załączników Obszar C Zadanie 5

4. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

1. Wniosek AS D
2. załącznik nr 1 – Oświadczenie wnioskodawcy
3. załącznik nr 2 – Obowiązek informacyjny
4. załącznik nr 3  – Oświadczenie pełnomocnika
5. załącznik nr 9 – Zaświadczenie wydane przez żłobek/przedszkole
6. załącznik nr 10 – Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej
7. załącznik nr 11 – Prośba o przywrócenie terminu na złożenie wniosku w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”
8. Lista załączników Obszar D

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium, a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi

1. Wniosek AS MII
2. załącznik nr 1 – Obowiązek informacyjny
3. załącznik nr 2 – Zaświadczenie uczelni
4. załącznik nr 3  – Oświadczenie wnioskodawcy
5. załącznik nr 4 – Zaświadczenie pracodawcy – fakultatywnie
6. Oświadczenie – wzór
7. Prośba o przywrócenie terminu na złożenie wniosku w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”
8. Lista załączników Moduł II – semestr letni

8. Sprawę załatwia

Dział Adaptacji Osób Niepełnosprawnych, ul. Studzienna 2, pokój nr 8, tel. +48 41 331 25 24 wew. 234

Opracował: Dział Adaptacji Osób Niepełnosprawnych, stan na dzień: 24-01-2022

 

Skip to content