Program „Aktywny samorząd”

Home / Formy pomocy / Środki PFRON / Program „Aktywny samorząd”

1. Informacje ogólne dla klienta

Program przeznaczony jest dla osób niepełnosprawnych zgodnie z obowiązującymi procedurami programu i przyjmowanymi corocznie przez Zarząd Funduszu „Kierunkami działań oraz warunkami brzegowymi obowiązującymi realizatorów programu „Aktywny samorząd”.

Wszystkie informacje dotyczące programu (w tym: założenia programu, kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu, procedury, zasady dotyczące wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków) są zamieszczone na stronie internetowej www.pfron.org.pl, a załączniki oraz „Zasady realizacji programu „Aktywny samorząd” finansowanego ze środków PFRON w 2024 roku” obowiązujące w aktualnym naborze znajdują się poniżej.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach informuje, że w 2024 roku osoby z niepełnosprawnością mogą ubiegać się o pomoc w ramach programu „Aktywny samorząd” realizowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych składając wniosek przez Internet w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) pod adresem https://sow.pfron.org.pl

Aby złożyć wniosek w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu SOW, należy założyć Profil Zaufany w platformie ePUAP.

Wszystkie osoby z niepełnosprawnością zachęcamy do założenia Profilu Zaufanego na platformie ePUAP i złożenie wniosku o dofinansowanie w formie elektronicznej, z użyciem systemu SOW. Złożenie wniosku o dofinansowanie w systemie SOW może być pierwszym, ale jakże ważnym krokiem zmierzającym do korzystania z zalet całej gamy usług i instrumentów dostępnych w przestrzeni publicznej dla posiadaczy podpisu elektronicznego/Profilu Zaufanego na platformie ePUAP. Więcej informacji o tym, jak zakłada się Profil Zaufany, włącznie z filmem instruktażowym, znajdują się na portalu SOW

a także:

System SOW przewiduje znakomite ułatwienia i uproszczenie wszelkich procedur związanych z aplikowaniem o pomoc i realizacją programu, co powinno przyspieszyć także realizację wniosków i uzyskanie pomocy.

Przypominamy i zachęcamy – możecie Państwo złożyć wniosek nie wychodząc z domu!

„Zasady realizacji programu„Aktywny samorząd” finansowanego ze środków PFRON  w 2024 roku”

Obszary i zadania realizowane w 2024 roku

MODUŁ I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

1) Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,
 • Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,
 • Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego,
 • Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu.

2) Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym:

 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych,
 • Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 • Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku,
 • Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy,
 • Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego zakupionego w ramach programu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

3) Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym,
 • Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
 • Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,
 • Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości) adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,
 • Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania.

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką) adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka.

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym adresowana do osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium, a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Wnioski będą przyjmowane od dnia 1 marca 2024 roku.

Termin zakończenia przyjmowania wniosków wypada, w przypadku:

1) Modułu I

– do dnia 31 sierpnia 2024 roku.

2) Modułu II

– do 31 marca 2024 roku – dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2023/2024,

– od 10 września do 10 października 2024 roku – dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2024/2025.

 

2. Tryb udzielenia pomocy

 • Dofinansowanie następuje na wniosek osoby zainteresowanej.
 • Druk wniosku o dofinansowanie do uczestnictwa w programie „Aktywny samorząd” można uzyskać w Dziale Adaptacji Osób Niepełnosprawnych przy ul. Studziennej 2 w pokoju nr 8. Możliwe jest także uzyskanie wniosku poprzez pobranie go ze strony internetowej www.mopr.kielce.pl.
 • Wysokość dofinansowania uzależniona jest od wysokości pozyskanych w ramach programu środków finansowych PFRON.
 • Wniosek podlega ocenie formalnej i merytorycznej, na podstawie której podejmowana jest decyzja o przyznaniu bądź odmowie przyznania dofinansowania ze środków PFRON.
 • Pozytywna decyzja w sprawie dofinansowania skutkuje zawarciem umowy cywilnoprawnej z wnioskodawcą.

3. Tryb załatwienia sprawy

Umowa cywilnoprawna na dofinansowanie przedmiotu umowy.

4. Termin załatwienia

Zgodnie z harmonogramem realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.

5. Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz.U. 2024, poz. 44),
 • ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz.U.2023, poz. 390 z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019, poz. 1781),
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2023, poz. 775 z późn.zm.).

6. Wymagane dokumenty

Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami do pobrania przy każdym z realizowanych w ramach programu „Aktywny samorząd” w roku 2024 zadań.

7. Formularze do pobrania

Aktywny Samorząd 2024 – Moduł I

Obszar A1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (dysfunkcja narządu ruchu)

Obszar A2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (dysfunkcja narządu ruchu)

Obszar A3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (dysfunkcja narządu słuchu)

Obszar A4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (narząd słuchu)

Obszar B1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (dysfunkcja narządu wzroku i ruchu)

Obszar B2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego

Obszar B3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (dysfunkcja narządu wzroku)

Obszar B4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (dysfunkcja narządu słuchu)

Obszar B5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego

Obszar C1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Obszar C2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Obszar C3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne

Obszar C4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne

Obszar C5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

 

Aktywny Samorząd 2024 – Moduł II

Wnioski Aktywny Samorząd 2024 Moduł II

8. Sprawę załatwia

Dział Adaptacji Osób Niepełnosprawnych, ul. Studzienna 2, pokój nr 8, tel. +48 41 331 25 24 wew. 234

Opracował: Dział Adaptacji Osób Niepełnosprawnych, stan na dzień: 29-02-2024

Skip to content