Program wyrównywania różnic między regionami III

Home / Formy pomocy / Środki PFRON / Program wyrównywania różnic między regionami III

1. Informacje ogólne dla klienta

„Program wyrównywania różnic między regionami III” obejmuje realizację projektów mających na celu rehabilitację osób niepełnosprawnych, w tym likwidację barier uniemożliwiających osobom niepełnosprawnym poruszanie się i komunikowanie, likwidację barier transportowych oraz aktywizację zawodową tych osób.

Wszystkie informacje dotyczące programu dostępne są na stronie internetowej www.pfron.org.pl. Wnioskodawcy zobowiązani są do zapoznania się z założeniami programu, Kierunkami działań oraz warunkami brzegowymi programu, procedurami oraz zasadami obowiązującymi w 2023 r.

Zapoznaj się

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/program-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-iii-w-2023-roku/

W 2023 roku Gmina Kielce – MOPR przewiduje realizację w następujących obszarach programu:

1) Obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych damach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania.

Do realizacji mogą być przyjęte projekty dotyczące likwidacji barier w budynkach wybudowanych i użytkowanych przed dniem 01.01.1995r. Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi do 165.000,00 zł na każdy projekt, jednak nie więcej niż 35% kosztów kwalifikowalnych realizacji projektu.

2) Obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych.

Dofinasowaniem objęta jest część kosztów utworzenia spółdzielni socjalnych w zakresie adaptacji pomieszczeń oraz wyposażenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych. Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi do 70.000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku, jednak nie więcej niż 70% kosztów kwalifikowalnych realizacji projektu.

3) Obszar D – likwidacja barier transportowych w warsztatach terapii zajęciowej lub placówkach służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzonych przez organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty (ŚDS, DPS, SOSW).

Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi do:

a) 135.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,

b) 110.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,

c) 330.000,00 zł dla autobusów.

Maksymalne dofinansowanie nie może przekroczyć 75% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w przypadku projektów dotyczących placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz 85% w przypadku projektów dotyczących warsztatów terapii zajęciowej.

4) Obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej (wymóg: na terenie powiatu brak jest WTZ) oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących WTZ.

Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi:

– do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 16.500,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji programu, lub

– do 80% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 180.000,00 zł na remont bądź modernizację przeciwdziałającą degradacji infrastruktury istniejącego WTZ.

5) Obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Zadania szczegółowo regulowane są postanowieniami ustawowymi oraz właściwymi aktami wykonawczymi.

Warunkiem udziału w programie jest:

1) nieposiadanie wymagalnych zobowiązań wobec PFRON,
2) nieposiadanie zaległości w obowiązkowych wpłatach na PFRON,
3) nieposiadanie wymagalnych zobowiązań wobec ZUS i US,
4) nieposiadanie wymagalnych zobowiązań wobec Gminy Kielce.

Projektodawcy, którzy chcą uczestniczyć w programie składają wnioski do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach, Dział Adaptacji Osób Niepełnosprawnych, ul. Studzienna 2, 25-544 Kielce, pok. nr 14, w następujących terminach:

 • w przypadku obszarów B, C, D, F od dnia 01.12.2022 r. do 31.01.2023 r. (dotyczy jednostek podległych Gminie Kielce oraz organizacji pozarządowych),
 • w przypadku obszaru G do 30.09.2023 r. (dotyczy jednostek podległych Gminie Kielce).

Wnioski, które należy składać do MOPR w Kielcach są dostępne w formie papierowej w siedzibie Ośrodka oraz w formie elektronicznej na stronie internetowej www.mopr.kielce.pl.

Wnioski zarządców w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych dotyczące obszaru A  programu oraz samorządów gminnych i powiatowych oraz organizacji pozarządowych dotyczące obszaru E przyjmowane są w trybie ciągłym, bezpośrednio w Oddziale Świętokrzyskim PFRON, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce.

2. Tryb udzielenia pomocy

1) Projektodawca składa wniosek wraz z wymaganymi załącznikami zawierający projekt w terminie wskazanym przez Realizatora.

2) Druk wniosku dostępny jest w MOPR Kielce – Dział Adaptacji Osób Niepełnosprawnych, bądź na stronie internetowej www.mopr.kielce.pl.

3) Wniosek podlega ocenie formalnej i merytorycznej, a następnie jesr przekazany do PFRON.

4) PFRON zatwierdza realizację projektu bądź go odrzuca podając uzasadnienie.

5) Pisemna informacja o realizacji projektu zostaje przekazana do Projektodawcy.

3. Tryb załatwienia sprawy

Umowa cywilnoprawna z Projektodawcą (w przypadku gdy Projektodawca nie jest jednostką organizacyjną Gminy Kielce).

4. Termin załatwienia

Projekty realizowane są w terminach wskazanych przez PFRON.

5. Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 573, z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 743 z późn. zm.);
 • Uchwała nr 133/2022 Zarządu PFRON z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie: przyjęcia Kierunków działań oraz warunków brzegowych obowiązujących realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2023 r., wykazu powiatów leżących w podregionach spełniających warunki „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2023 roku oraz wyznaczenie terminu naboru wniosków,

6. Wymagane dokumenty

1) Obszar B:

 • dokumenty potwierdzające status prawny projektodawcy,
 • dokumenty potwierdzające działania projektodawcy na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • pełnomocnictwo w przypadku, gdy wniosek podpisany jest przez osoby upełnomocnione do reprezentowania Projektodawcy,
 • zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu w składkach na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych pracowników (wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku),
 • dokumenty z Urzędu Skarbowego: decyzja o ewentualnym zwolnieniu z podatków, zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami (wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku),
 • oświadczenie o nieposiadaniu wymagalnych zobowiązań wobec PFRON,
 • oświadczenie o nieposiadaniu zaległości w obowiązkowych wpłatach na PFRON,
 • zaświadczenie wydane przez bank (banki) o posiadaniu rachunku bankowego (rachunków bankowych), wraz z informacją o ewentualnych obciążeniach (wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku),
 • zaświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis w roku złożenia wniosku, wg stanu na dzień złożenia wniosku wraz z dwoma poprzednimi latami bilansowymi lub oświadczenie o nie otrzymaniu takiej pomocy,
 • kwota i przeznaczenie innej pomocy w zakresie tych samych kosztów kwalifikowalnych, których dotyczy składany wniosek w roku złożenia wniosku wg stanu na dzień poprzedzający złożenie wniosku wraz z dwoma poprzednimi latami bilansowymi lub oświadczenie o nie otrzymaniu takiej pomocy,
 • w przypadku otrzymania pomocy de minimis lub innej pomocy w zakresie tych samych kosztów kwalifikowalnych, oświadczenie, że otrzymanie aktualnie wnioskowanej pomocy de minimis nie spowoduje przekroczenia maksymalnej intensywności określonej dla innego rodzaju pomocy w zakresie tych samych kosztów kwalifikowalnych,
 • oświadczenie o spełnieniu warunku określonego w artykule1 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) 1998/2006 z 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis,
 • oświadczenie o prowadzeniu działalności w sektorze transportu, jeżeli taki przypadek ma miejsce,
 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
 • klauzula informacyjna na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych,
 • projekt,
 • wykaz robót budowlanych, ich opis i koszt wraz z kosztorysami, wycenami i ofertami,
 • wykaz urządzeń i sprzętu wraz z opisem ich przeznaczenia i ceną oraz dotyczące tego sprzętu i urządzeń oferty cenowe,
 • dokumentacja techniczna niezbędna do weryfikacji kosztorysów,
 • rzuty poziome i pionowe stanu istniejącego i projektowanego do wykonania – o ile dotyczy,
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do obiektu (likwidacja barier dotyczy obiektów wybudowanych i użytkowanych przed 01.01.1995r.),
 • kopia pozwolenia na budowę – jeśli pozwolenie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów,
 • zgoda właściciela obiektu na realizację zadań będących przedmiotem projektu – jeśli jest wymagana na podstawie odrębnych przepisów,
 • dokument potwierdzający rok wybudowania i oddania do użytkowania budynku,

2) Obszar C:

 • dokumenty potwierdzające status prawny projektodawcy;
 • dokumenty potwierdzające działania projektodawcy na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • pełnomocnictwo w przypadku, gdy wniosek podpisany jest przez osoby upełnomocnione do reprezentowania Projektodawcy’
 • zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu w składkach na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych pracowników (wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku),
 • dokumenty z Urzędu Skarbowego: decyzja o ewentualnym zwolnieniu z podatków, zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami (wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku),
 • oświadczenie o nieposiadaniu wymagalnych zobowiązań wobec PFRON,
 • oświadczenie o nieposiadaniu zaległości w obowiązkowych wpłatach na PFRON,
 • zaświadczenie wydane przez bank (banki) o posiadaniu rachunku bankowego (rachunków bankowych), wraz z informacją o ewentualnych obciążeniach (wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku),
 • zaświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis w roku złożenia wniosku, wg stanu na dzień złożenia wniosku wraz z dwoma poprzednimi latami bilansowymi lub oświadczenie o nie otrzymaniu takiej pomocy,
 • kwota i przeznaczenie innej pomocy w zakresie tych samych kosztów kwalifikowalnych, których dotyczy składany wniosek w roku złożenia wniosku wg stanu na dzień poprzedzający złożenie wniosku wraz z dwoma poprzednimi latami bilansowymi lub oświadczenie o nie otrzymaniu takiej pomocy,
 • w przypadku otrzymania pomocy de minimis lub innej pomocy w zakresie tych samych kosztów kwalifikowalnych, oświadczenie, że otrzymanie aktualnie wnioskowanej pomocy de minimis nie spowoduje przekroczenia maksymalnej intensywności określonej dla innego rodzaju pomocy w zakresie tych samych kosztów kwalifikowalnych,
 • oświadczenie o spełnieniu warunku określonego w artykule1 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) 1998/2006 z 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis,
 • oświadczenie o prowadzeniu działalności w sektorze transportu, jeżeli taki przypadek ma miejsce,
 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
 • klauzula informacyjna na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych,
 • projekt,
 • porozumienie intencyjne w sprawie utworzenia spółdzielni socjalnej osób prawnych,
 • wykaz robót adaptacyjnych dotyczących obiektu spółdzielni, ich opis i koszt wraz z kopiami kosztorysów, wycen i ofert,
 • wykaz urządzeń i sprzętu dotyczącego adaptacji obiektu spółdzielni wraz z opisem ich przeznaczenia i ceną oraz dotyczące tego sprzętu i urządzeń kopie ofert cenowych,
 • wykaz wyposażenia spółdzielni, specyfikację niezbędnego wyposażenia oraz koszt,
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do obiektu,
 • pozwolenie na budowę – jeśli jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów,
 • zgoda właściciela obiektu na realizację zadań będących przedmiotem projektu – jeśli jest wymagana na podstawie odrębnych przepisów,
 • wykaz stanowisk pracy tworzonych w ramach projektu w spółdzielni, zawierający nazwę stanowiska, specyfikację niezbędnego wyposażenia stanowiska wraz z kopiami ofert cenowych oraz koszt wyposażenia stanowiska,

3) Obszar D:

 • dokumenty potwierdzające status prawny projektodawcy;
 • dokumenty potwierdzające działania projektodawcy na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • pełnomocnictwo w przypadku, gdy wniosek podpisany jest przez osoby upełnomocnione do reprezentowania Projektodawcy’
 • zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu w składkach na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych pracowników (wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku),
 • dokumenty z Urzędu Skarbowego: decyzja o ewentualnym zwolnieniu z podatków, zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami (wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku),
 • oświadczenie o nieposiadaniu wymagalnych zobowiązań wobec PFRON,
 • oświadczenie o nieposiadaniu zaległości w obowiązkowych wpłatach na PFRON,
 • zaświadczenie wydane przez bank (banki) o posiadaniu rachunku bankowego (rachunków bankowych), wraz z informacją o ewentualnych obciążeniach (wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku),
 • zaświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis w roku złożenia wniosku, wg stanu na dzień złożenia wniosku wraz z dwoma poprzednimi latami bilansowymi lub oświadczenie o nie otrzymaniu takiej pomocy,
 • kwota i przeznaczenie innej pomocy w zakresie tych samych kosztów kwalifikowalnych, których dotyczy składany wniosek w roku złożenia wniosku wg stanu na dzień poprzedzający złożenie wniosku wraz z dwoma poprzednimi latami bilansowymi lub oświadczenie o nie otrzymaniu takiej pomocy,
 • w przypadku otrzymania pomocy de minimis lub innej pomocy w zakresie tych samych kosztów kwalifikowalnych, oświadczenie, że otrzymanie aktualnie wnioskowanej pomocy de minimis nie spowoduje przekroczenia maksymalnej intensywności określonej dla innego rodzaju pomocy w zakresie tych samych kosztów kwalifikowalnych,
 • oświadczenie o spełnieniu warunku określonego w artykule1 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) 1998/2006 z 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis,
 • oświadczenie o prowadzeniu działalności w sektorze transportu, jeżeli taki przypadek ma miejsce,
 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
 • klauzula informacyjna na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych,
 • projekt,
 • wykaz pojazdów, których zakupu lub przystosowania dotyczy projekt zawierający rodzaj pojazdu, ilość miejsc do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym miejsc przystosowanych do kotwiczenia wózków inwalidzkich wraz z informacja o dodatkowym wyposażeniu (winda, najazdy), koszt zakupu, ewentualnie rodzaj i koszt przystosowania pojazdu,
 • oferty cenowe zakupu lub przystosowania pojazdu,

4) Obszar F:

dokumenty wymienione w § 3, ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie warsztatów terapii zajęciowej – w przypadku projektów, których przedmiotem jest remont lub modernizacja warsztatu terapii zajęciowej, w zakresie prowadzonego remontu lub modernizacji WTZ.

7. Formularze do pobrania

1. RODO – klauzula informacyjna.pdf
2. Wniosek – obszar B.pdf
3. Wniosek – obszar B.docx
4. Wniosek – obszar C.pdf
5. Wniosek – obszar C.docx
6. Wniosek – obszar D.pdf
7. Wniosek – obszar D.docx
8. Wniosek – obszar F.pdf
9. Wniosek – obszar F.docx
10. Informacja o udzielonej pomocy de minimis w okresie obejmującym bieżący rok kalendarzowy i poprzedzające go dwa lata kalendarzowe.pdf
11. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.pdf

8. Sprawę załatwia

Dział Adaptacji Osób Niepełnosprawnych, pokój nr 14, tel.+48 41 331 25 24 wew. 250

Opracował: Dział Adaptacji Osób Niepełnosprawnych, stan na dzień: 01-12-2022

Skip to content