Program „Zajęcia klubowe w WTZ”

Home / Formy pomocy / Środki PFRON / Program „Zajęcia klubowe w WTZ”

1. Informacje ogólne dla klienta

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił program wsparcia osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie przez WTZ zajęć klubowych jako zorganizowanej formy rehabilitacji. Program „Zajęcia klubowe w WTZ” jest rozwiązaniem, które sprzyja aktywnemu wspomaganiu uczestników warsztatów, którzy weszli na rynek pracy oraz osób niepełnosprawnych przed rozpoczęciem procesu rehabilitacji w warsztacie terapii zajęciowej. Celem programu jest wsparcie osób niepełnosprawnych w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym poprzez prowadzenie przez Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ) zajęć klubowych jako zorganizowanej formy rehabilitacji.

2. Podstawa prawna

  • art. 47 ust.1 pkt 4A ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2021 poz. 573 z późn. zm.).

3. Beneficjenci, adresaci programu

Beneficjentami programu są:

  • osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), które były uczestnikami WTZ i opuściły go w związku z podjęciem zatrudnienia,
  • osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), znajdujące się na prowadzonej przez podmiot prowadzący WTZ liście osób (o której mowa w art. 10f ust. 2a ustawy o rehabilitacji), których zgłoszenie do uczestnictwa w warsztacie zostało zatwierdzone i które nie rozpoczęły terapii w WTZ.

Adresatami programu są podmioty prowadzące warsztaty terapii zajęciowej.
Pomoc finansowa w ramach programu udzielana jest adresatom programu PFRON przez samorządy powiatowe, które przystąpią do realizacji programu.
Warunkiem uczestnictwa w programie, w tym warunkiem uzyskania pomocy finansowej w ramach programu, jest nieposiadanie wymagalnych zobowiązań wobec:

  • PFRON, w tym nieposiadanie zaległości w obowiązkowych wpłatach na PFRON,
  • Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i/lub Urzędu Skarbowego,
  • innych organów i instytucji wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej.

4. Termin naboru

Termin naboru wystąpień o przyznanie środków finansowych na realizację programu, obejmuje dwie odrębne tury:

  • I tura: dla zajęć klubowych w WTZ, które odbywać się będą przez pełen rok realizacyjny (tj. od dnia 1 lutego do dnia 31 stycznia kolejnego roku kalendarzowego), termin naboru wystąpień wyznaczony został w okresie od dnia 1 do dnia 30 listopada w roku kalendarzowym poprzedzającym rok realizacji programu,
  • II tura: dla zajęć klubowych, które mają zostać uruchomione i prowadzone od drugiej połowy roku realizacyjnego (tj. od dnia 1 sierpnia do dnia 31 stycznia danego roku realizacyjnego), oraz w przypadku WTZ prowadzących zajęcia klubowe, w których od momentu zakończeniu terminu pierwszej tury naboru wystąpień zwiększyła się liczba beneficjentów, termin drugiej tury naboru wystąpień wyznaczony został w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 30 czerwca danego roku.

5. Formularze do pobrania

Wniosek o przyznanie dofinansowania na prowadzenia zajęć klubowych w ramach programu „Zajęcia klubowe w WTZ”.pdf

6. Sprawę załatwia

Dział Adaptacji Osób Niepełnosprawnych, pokój nr 6, tel. +48 41 331 25 24 wew. 233

Opracował: Dział Adaptacji Osób Niepełnosprawnych, stan na dzień: 11-07-2022

Skip to content