Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Home / Formy pomocy / Środki PFRON / Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

1. Informacje ogólne dla klienta

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, które otrzymały limit cenowy NFZ do zakupu przedmiotów ortopedycznych czy środków pomocniczych zleconych przez lekarza.

O dofinansowanie może ubiegać się osoba niepełnosprawna, której przeciętny miesięczny dochód w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

  • 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
  • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wynosi:

  • do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w ustalonym limicie ceny, jeżeli taki udział jest wymagany;
  • do 150% sumy kwoty ustalonego limitu ceny, wyznaczonego przez NFZ oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.

2. Tryb udzielenia pomocy

  • Dofinansowanie następuje na wniosek zainteresowanego.
  • Druk wniosku o dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze osoba zainteresowana otrzymuje w siedzibie Działu Adaptacji Osób Niepełnosprawnych przy ul. Studziennej 2 w pokoju nr 7. Możliwe jest także uzyskanie wniosku poprzez pobranie go ze strony internetowej www.mopr.kielce.pl.

3. Tryb załatwienia sprawy

Informacja pisemna o sposobie rozpatrzenia wniosku.

4. Termin załatwienia

Wnioski rozpatrywane są po otrzymaniu z PFRON informacji o wysokości środków oraz po podjęciu przez Radę Miasta Kielce uchwały w sprawie określenia rodzajów zadań i wysokości środków PFRON przypadających według algorytmu w danym roku kalendarzowym na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Gminie Kielce.

5. Podstawa prawna

  • Art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 573, z późn. zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. 2015 poz. 926 z późn. zm.).

6. Wymagane dokumenty

1) Wniosek o dofinansowanie (załącznik).

2) Oryginał faktury imiennej za zakupione przedmioty ortopedyczne lub środki pomocnicze. Faktura powinna określać kwotę opłaconą w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotę udziału własnego.

3) Kopia zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze z określoną kwotą refundacji przez NFZ, potwierdzonego za zgodność z oryginałem przez realizującego zlecenie.

4) Kopia aktualnego orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność.

5) Kopia pełnomocnictwa lub odpis postanowienia sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego (oryginał do wglądu) w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna działa przez pełnomocnika lub opiekuna prawnego.

7. Formularze do pobrania

1. RODO – klauzula informacyjna.pdf
2. Wniosek o dofinansowanie zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.pdf
3. Załączniki do wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki ortopedyczne.pdf
4. Pełnomocnictwo do dokonywania na rzecz mocodawcy wszystkich czynności związanych z wnioskiem o dofinansowanie złożonym w systemie SOW.pdf
5. Odwołanie pełnomocnictwa do dokonywania na rzecz mocodawcy wszystkich czynności związanych z wnioskiem o dofinansowanie złożonym w systemie SOW.pdf

8. Sprawę załatwia

Dział Adaptacji Osób Niepełnosprawnych, pokój nr 7, tel. +48 41 331 25 24 wew. 243

Opracował: Dział Adaptacji Osób Niepełnosprawnych, stan na dzień: 10-01-2022

Skip to content