Świadczenie „Kielecki Bon Żłobkowy”

Home / Formy pomocy / Świadczenia rodzinne / Świadczenie „Kielecki Bon Żłobkowy”

1. Sprawę załatwia

Dział Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych, ul. Targowa 18, 25-520 Kielce, XII piętro, tel. +48 41 343 21 33, +48 41 368 29 85, +48 570 188 010.

2. Informacje ogólne dla klienta

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach informuje, że  w dniu 6 lipca 2022 r. weszła w życie uchwała nr LXII/1239/2022 Rady Miasta Kielce z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie wprowadzenia świadczenia pieniężnego „Kielecki Bon Żłobkowy” dla rodzin z dzieckiem w wieku do lat 3.
Świadczenie w wysokości 400 zł przewidziane jest dla rodziców oraz opiekunów, których dzieci nie zostały przyjęte do żłobka samorządowego z powodu braku miejsc i w związku z tym zostały objęte opieką w żłobku niepublicznym.
O przyznanie bonu mogą ubiegać się rodzice oraz opiekunowie, których przeciętny miesięczny dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1 922,00 zł.
Szczegółowe zasady przyznawania bonu i jego wysokość określa Regulamin przyznawania świadczenia na rzecz rodziny „Kielecki Bon Żłobkowy” stanowiący załącznik do cytowanej wyżej uchwały oraz zarządzenie nr 319/2022 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 11 lipca 2022 r. w sprawie trybu składania i realizacji wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego „Kielecki Bon Żłobkowy” dla rodzin z dzieckiem w wieku do lat 3.
Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia pieniężnego „Kielecki Bon Żłobkowy“ dostępne są w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach, przy ul. Targowej 18 piętro 12.
Realizatorami zadania są Urząd Miasta Kielce oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach.

 

3. Podstawa prawna

4. Formularze do pobrania

1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pieniężnego „Kielecki Bon Żłobkowy”.pdf
2. Oświadczenie o dochodach niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym rok szkolny, na który ustalane jest prawo do „Kieleckiego Bonu Żłobkowego”.pdf
3. Zaświadczenia o możliwości objęcia dziecka opieką.pdf
4. Zaświadczenie o objęciu dziecka opieką w żłobku/klubie dziecięcym.pdf

Opracował: Dział Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych, stan na dzień 27-07-2022

Skip to content