Informacja dot. dostawy i montażu rolet w pomieszczeniach Specjalistycznej Placówki Dziennej AZYL

Kielce, dnia 17.03.2020 r.

Informacja dla Wykonawców

polegającej na dostawie i montażu rolet materiałowych okiennych w pomieszczeniach Specjalistycznej Placówki Dziennej AZYL przy ul. Kołłątaja 4 w ramach realizacji projektu pn. „Efekt – dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,Oś priorytetowa 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie: 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie: 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

W dniu 17.03.2020 r. wpłynęło zapytanie dot. postępowania polegającego na dostawie i montażu rolet materiałowych okiennych w pomieszczeniach Specjalistycznej Placówki Dziennej AZYL przy ul. Kołłątaja 4.

Treść zapytania nr 1:
Proszę o informację w jakich godzinach można dostarczyć ofertę do MOPR Kielce ul. Studzienna 2 w dniu 18.03.20 oraz poproszę o nr tel. kontaktowego do osoby dyżurującej.
Czy nie można oferty wysłać e’mail-em ?

Odpowiedź:
W zapytaniu ofertowym zostały podane sposoby dostarczania ofert do MOPR Kielce, czyli drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego) lub osobiście, w dniu 18.03.2020 r. ofertę można dostarczyć w godzinach 7:30-15:30,tj. w godzinach pracy jednostki, przy wejściu do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zostało uruchomione stanowisko przyjmowania dokumentów, dostarczone dokumenty będą przekazywane niezwłocznie do sekretariatu MOPR Kielce celem potwierdzenia ich złożenia.

Skip to content