Informacja – dotyczy: Zakup wyposażenia meblowego Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Kielcach przy ul. Wielkopolskiej 31 oraz zakup wyposażenia w budynku przy ul. Sandomierskiej 126 w Kielcach

Kielce dn. 17.12.2019r.
MOPR/ZP/341/23/2019

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

Zamawiający działając na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j Dz. U. z 2019 r. , poz. 1843) informuje, że II i III  część postępowania p.n.: Zakup wyposażenia meblowego Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej  w Kielcach przy ul. Wielkopolskiej 31 oraz zakup wyposażenia w budynku przy ul. Sandomierskiej 126 w Kielcach na potrzeby utworzenia świetlicy specjalistycznej oraz zakup magicznego dywanu w ramach zadania inwestycyjnego „Zakup magicznego dywanu z pakietem rewalidacyjnym na potrzeby świetlicy specjalistycznej w Kielcach przy ul. Sandomierskiej 126” została unieważniona na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp. Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego .

Uzasadnienie faktyczne : Zamawiający w dniu 25.11.2019 r. dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej – Tronus Polska Sp. z o. o. , 01-237 Warszawa , ul. Ordona 2 A w II i III części zamówienia ( II część – dostawa sprzętu multimedialnego , sprzętu elektrycznego , RTV – Sandomierska 126 , świetlice”4 Kąty” , III część – dostawa zabawek , art. sportowych , sprzętu rehabilitacyjnego i pozostałego wyposażenia – świetlica Sandomierska 126 , świetlice „4 Kąty”) . Zamawiający przesłał wykonawcy umowę datowaną na 02.12.2019 r. Pracownik wykonawcy drogą mailową przesłał informację , że nie zawrze umowy w terminie określonym przez zamawiającego . Wezwanie do zawarcia umowy zostało skierowane do Wykonawcy w dn. 12.12.2019 r.  W terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Wykonawca nie zwrócił podpisanej umowy i nie przystąpił do realizacji zamówienia oraz w żaden sposób nie zareagował na wezwanie . Wykonawca  uchylił się od zawarcia umowy po terminie związania ofertą ; wszystkie oferty złożone w tej części postępowania straciły ważność , co oznacza że postępowanie obarczone jest nieusuwalną wadą.

(Pełny dokument w załączniku)

Skip to content