Ogłoszenie – Usługi w zakresie przygotowania i wydawania gorących posiłków

17/12/2019
598593-2019-PL

Polska-Kielce: Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków
2019/S 243-598593

Usługi społeczne i inne szczególne usługi – zamówienia publiczne
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach
Adres pocztowy: ul. Studzienna 2
Miejscowość: Kielce
Kod NUTS: PL721
Kod pocztowy: 25-544
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Alojzy Jakóbik
E-mail: przetargi@kancelariajiz.pl Tel.: +48 606206214 Faks: +48 413685057
Adresy internetowe:
Główny adres: www.mopr.kielce.pl
I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3) Komunikacja
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: administracja samorządowa
I.5) Główny przedmiot działalności
Ochrona socjalna

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa: Usługi w zakresie przygotowania i wydawania gorących posiłków – obiadów dwudaniowych i zup regeneracyjnych z wkładką dla klientów MOPR w Kielcach w okresie I–XII 2020 r.
Numer referencyjny: MOPR/ZP/341/33/2019

(…)
(Pełny dokument w załączniku)

Skip to content