Informacja nr 1 dla Wykonawców dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zorganizowanie dwóch warsztatów integracyjno – terapeutycznych dla grupy 40 seniorów – uczestników projektu „Efekt-dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach” w ramach realizacji projektu „Efekt-dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach”

Kielce, 07.05.2021

INFORMACJA

dla Wykonawców nr 1

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na  zorganizowanie dwóch warsztatów integracyjno – terapeutycznych dla grupy  40 seniorów –  uczestników projektu „Efekt-dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach” w ramach realizacji projektu „Efekt-dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania:

(…)

Pełna dokumentacja w załącznikach:

  1. Informacja nr 1 dla wykonawców
  2. Informacja nr 1 dla wykonawców-skan
Skip to content