Zapytanie ofertowe – dostawa wraz z montażem paneli LVT w kolorze WHAIT OAK w wersji click wraz z dostawą i montażem listew przypodłogowych w kolorze WHAIT OAK w budynku przy ul. Sandomierskiej 126

Kielce, 07.05.2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

1.ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 25-544 Kielce, ul. Studzienna 2

Osoba upoważniona do kontaktu: Edyta Zając – tel. 531 665 848 e-mail: e.zajac@mopr.kielce.pl

Zapytanie jest prowadzone zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 2.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem paneli LVT w kolorze WHAIT OAK w wersji click wraz z dostawą i montażem listew przypodłogowych w kolorze WHAIT OAK w budynku przy ul. Sandomierskiej 126 w ramach zadania inwestycyjnego p.n. „ Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Sandomierskiej 126 w Kielcach na potrzeby utworzenia świetlicy specjalistycznej” realizowanego projektu pn. „Efekt – dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie: 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie: 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

(…)

Pełna dokumentacja w załączniku:

Skip to content