Informacja nr 2 dla wykonawców – dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Zakup środków ochrony indywidualnej i dezynfekcji do przeciwdziałania pandemii koronawirusa COVID-19

Kielce, dnia 2.12.2020 r.

Informacja nr 2 dla wykonawców

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

Zakup środków ochrony indywidualnej i dezynfekcji do przeciwdziałania pandemii koronawirusa COVID-19 dla Uczestników Projektów Gminy Kielce: Efekt – dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach; Alzheimer – model rozwoju usług społecznych dla osób niesamodzielnych w Kielcach; Planowanie i działanie – integracja społeczno-zawodowa społeczności Kielc współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie: 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie: 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie,

(…)

(Pełny dokument w załączniku)

 

Skip to content