Zapytanie – sondaż rynku: zakup rolet okiennych przeciwsłonecznych w ilości 67 szt. do 12 szt. okien Filii Ośrodka Wsparcia Dziennego w pawilonie „A1” budynku w Kielcach ul. J. Nowaka Jeziorańskiego 53

Kielce, 2020-12-03

Zał. Nr 2

ZAPYTANIE – SONDAŻ RYNKU
1. Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, 25-544 Kielce , ul. Studzienna 2
2. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup rolet okiennych przeciwsłonecznych w ilości 67 szt. do 12 szt. okien Filii Ośrodka Wsparcia Dziennego w pawilonie  „A1” budynku w Kielcach ul. J. Nowaka Jeziorańskiego 53.

Wykaz okien do rolet przeciwsłonecznych: (wymiary są podane w kolejności: szerokość x wysokość)

1 szt. – 3 jednakowe kwatery o wymiarach: ~ 85×108, wymiar całego okna: ~ 256×108 cm;

10 szt. po 6 kwater (3 kwatery o wymiarach: ~ 85x80cm. i 3 kwatery o wymiarach: ~ 85x140cm.) wymiar całego okna: ~ 256x223cm.;

1 szt. 4 kwatery (2 kwatery o wymiarach: ~ 85x80cm. i 2 kwatery o wymiarach: ~ 85x140cm.) wymiar całego okna: ~ 167x223cm.

W celu uniknięcia błędów dokładne wymiary rolet zainteresowany podmiot winien pozyskać samodzielnie poprzez wizytę w placówce.

Rolety materiałowe z poliestru z atestem higienicznym, w kasecie z prowadnicami, napęd ręczny łańcuszkowy.

3. Termin realizacji zamówienia 21.12.2020
4. Kryteria wyboru oferty: 100 % CENA
5. Inne istotne warunki zamówienia: 1) W zamówieniu mogą brać udział Wykonawcy: posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

2) Zamawiający informuje, że zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie projektu w pierwszej kolejności zamówienie będzie udzielane Podmiotowi Ekonomii Społecznej (PES)*

W przypadku przekroczenia kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia przez PES lub nie złożenia oferty przez PES będą rozpatrywane oferty innych podmiotów.

I. przedsiębiorstwo społeczne, w tym spółdzielnia socjalna, o której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (tj. Dz. U. z 2020, 2085);

  1. podmiot reintegracyjny, realizujący usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym:
  2. a) CIS i KIS;
  3. b) ZAZ i WTZ, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz.U. z 2020, poz. 426 ze zm.);

III. organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj.Dz. U. z 2020, poz. 1057);

  1. podmiot sfery gospodarczej utworzony w związku z realizacją celu społecznego bądź dla którego leżący we wspólnym interesie cel społeczny jest racją bytu działalności komercyjnej. Grupę tę można podzielić na następujące podgrupy:

a)organizacje pozarządowe, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność gospodarczą, z której zyski wspierają realizację celów statutowych;

b)spółdzielnie, których celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnie pracy, inwalidów
i niewidomych, działające w oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (tj.Dz. U. z 2020, poz. 275 ze zm.);

c)spółki non-profit, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o ile udział sektora publicznego w spółce wynosi nie więcej niż 50%.

3) Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.

4) Cena zakupu winna uwzględniać dostawę i montaż rolet.

6. Sposób przygotowania oferty: Prosimy o przesłanie oferty wg załącznika – Formularz oferty
7. Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać do 07.12.2020 r. do godz. 10:00:  

  1. osobiście lub drogą pocztową na adres podany w pkt 1; Koperty z opisem „Rolety”, nie otwierać przed godz. 10.00 dnia 07.12.2020 r.
  2. faxem na nr 41 368 50 57
  3. drogą elektroniczna na adres e-mail: m.wielinski@mopr.kielce.pl

 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.12.2020 o godz. 10.15.

8. Rozpoznanie prowadził(a): Marek Wieliński, tel. 41 331 25 24 wew. 264, e-mail: m.wielinski@mopr.kielce.pl

(Pełna dokumentacja w załączniku)

Skip to content