Informacja nr 2 dla Wykonawców dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zorganizowanie dwóch warsztatów integracyjno – terapeutycznych dla grupy 40 seniorów – uczestników projektu „Efekt-dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach” w ramach realizacji projektu „Efekt-dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach”

Kielce, 10.05.2021

INFORMACJA
dla Wykonawców nr 2
dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na  zorganizowanie dwóch warsztatów integracyjno – terapeutycznych dla grupy  40 seniorów –  uczestników projektu „Efekt-dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach” w ramach realizacji projektu „Efekt-dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania:

(…)

Pełna dokumentacja w załącznikach:

Skip to content