Zbiorcze zestawienie ofert – zorganizowanie dwóch warsztatów integracyjno–terapeutycznych dla grupy max. 40 seniorów – uczestników projektu „Efekt-dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach”

Kielce, dnia 14.05.2021 r.

Zbiorcze zestawienie ofert

ZAPYTANIE OFERTOWE

w postępowaniu o zamówienie publiczne, którego przedmiotem jest zorganizowanie dwóch warsztatów integracyjno – terapeutycznych dla grupy 40 seniorów –  uczestników projektu „Efekt-dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach” w ramach realizacji projektu „Efekt-dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

(…)

Pełna dokumentacja w załącznikach:

Skip to content