Informacja o udzieleniu zamówienia na zadanie nr 2 – dostawa wyposażenia rehabilitacyjno-medycznego w zapytaniu ofertowym dot.  zakupu i dostawy wyposażenia do Sieci Świetlic i Ośrodków Wsparcia dla Rodzin „4 Kąty” w Kielcach i Specjalistycznej Placówki Dziennej „AZYL” w Kielcach

Kielce, 01.04.2021 r.

Zapytanie ofertowe z dnia 23.02.2021 r.

  

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA
ZADANIE nr 2 – DOSTAWA WYPOSAŻENIA REHABILITACYJNO-MEDYCZNEGO
W ZAPYTANIU OFERTOWYM

 

dot.  zakupu i dostawy wyposażenia do Sieci Świetlic i Ośrodków Wsparcia dla Rodzin „4 Kąty” w Kielcach i Specjalistycznej Placówki Dziennej „AZYL” w Kielcach niezbędnego do realizacji zajęć w ramach projektu „Efekt – dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie: 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie: 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

 

(…)

Pełny dokument w załączniku:

Skip to content