Informacja o udzieleniu zamówienia – zakup i dostawa sprzętu komputerowego

Kielce, 12.05.2022 r.

 

Informacja o udzieleniu zamówienia

dotyczącego zapytania – sondaż rynku z dnia 07.04.2022 r na zakup i dostawę sprzętu komputerowego do Ośrodka Wsparcia Dziennego i Filii Ośrodka Wsparcia Dziennego w ramach projektu „Alzheimer – model usług społecznych dla osób niesamodzielnych w Kielcach”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa  9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

(…)

Pełna dokumentacja w załączniku

Skip to content