Zapytanie ofertowe – sondaż rynku – Zagospodarowanie terenu na ogród do hortiterapii

                              ZAPYTANIE – SONDAŻ RYNKU

 

1.ZAMAWIAJĄCY: Gmina Kielce / Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, 25-544 Kielce, ul. Studzienna 2

 

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Zagospodarowanie terenu na ogród do hortiterapii poprzez wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu chodnika z płyt chodnikowych, ogrodzenia z paneli systemowych wraz z wszystkimi koniecznymi pracami towarzyszącymi oraz robót ziemnych związanych z przygotowaniem terenu do założenia ogrodu w celu realizacji formy wsparcia- zajęć z hortiterapii, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja pomieszczeń przy ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 53 w Kielcach na potrzeby utworzenia filii OWD dla osób niesamodzielnych”.

Pełny zakres prac obejmuje załączony przedmiar robót (załącznik nr 2)

 

3. TERMIN  I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA: Rozpoczęcie robót nastąpi maksymalnie w terminie 5 dni roboczych po dniu podpisania umowy, zakończenie całości robót nastąpi w okresie 21 dni od dnia rozpoczęcia robót; ul. J. Nowaka – Jeziorańskiego 53 w Kielcach.

 

4. WYMAGANIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. Składający ofertę winien dysponować odpowiednimi środkami, warunkami technicznymi, potencjałem ekonomicznym i organizacyjnym niezbędnym do realizacji zamówienia.

2. Zamawiający realizując zobowiązanie wynikające z umowy o dofinansowanie projektu do dokonywania zamówień u podmiotów ekonomii społecznej zastrzega, że w pierwszej kolejności zamówienie będzie udzielane podmiotowi ekonomii społecznej (dodatkowe punkty przy ocenie oferty).

3. Oferta musi zawierać cenę netto i brutto w PLN za realizację przedmiotu zamówienia.

 

(…)

 

Pełna dokumentacja w załączniku

 

Skip to content