Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – MOPR/12/2022 – Zakup bonów towarowych w formie papierowej na zakup artykułów spożywczych i przemysłowo-tekstylnych dla obywateli Ukrainy

Nr referencyjny: MOPR/12/2022

Kielce, dnia 16.12.2022 r.

INFORMACJA  O  WYBORZE

OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach, ul. Studzienna 2, 25-544 Kielce, zwany dalej Zamawiającym informuje, że w dniu 12 grudnia 2022 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) [zwanej dalej także „ustawa Pzp”] pn.:

„Zakup bonów towarowych w formie papierowej na zakup artykułów spożywczych i przemysłowo-tekstylnych dla obywateli Ukrainy”

(…)

Pełna informacja o prowadzonym postępowaniu za pośrednictwem platformy e-Zamówienia:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-fb3cc8c7-6023-11ed-8832-4e4740e186ac

Skip to content