Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – Zakup wyposażenia do 14 mieszkań na terenie miasta Kielce

Numer referencyjny:MOPR/19/2022

Kielce, dnia 19.01.2023 r.

INFORMACJA  O  WYBORZE

OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, 25-544 Kielce, ul. Studzienna 2 informuje, że w dniu 13.01.2023 r.
odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) [zwanej dalej także „ustawa Pzp”] pn.„Zakup wyposażenia do 14 mieszkań na terenie miasta Kielce”, numer referencyjny: MOPR/19/2022.

(…)

Pełna informacja o prowadzonym postępowaniu za pośrednictwem platformy e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-32aa8b95-8759-11ed-94da-6ae0fe5e7159

Skip to content