Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej: dot. zorganizowania dwóch warsztatów integracyjno-terapeutycznych dla grupy 40 seniorów

Kielce, 17.05.2021 r.

Dotyczy: ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr MOPR/DP/2-BK/2021 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Gmina Kielce/ Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, 25-544 Kielce ul. Studzienna 2, informuje, że w dniu 14.05.2021 o godz. 12.30 odbyło się otwarcie ofert złożonych na Zapytanie ofertowe nr  MOPR/DP/2-BK/2021 z dnia 06.05.2021 dot. zorganizowania dwóch warsztatów integracyjno-terapeutycznych dla grupy 40 seniorów –  uczestników projektu „Efekt-dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach” w ramach realizacji projektu „Efekt-dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

(…)

Pełna dokumentacja w załączniku:

Skip to content