Informacja o zmianie ogłoszenia dotycząca zapytania ofertowego-sondażu, którego przedmiotem jest zakup wyposażenia gospodarstwa domowego do pomieszczeń przy ul. Marszałkowskiej 12 w Kielcach…

Informacja o zmianie ogłoszenia dotycząca zapytania ofertowego-sondażu, którego przedmiotem jest zakup wyposażenia gospodarstwa domowego do pomieszczeń przy ul. Marszałkowskiej 12 w Kielcach na potrzeby utworzenia Filii Klubu Seniora, realizowanego projektu pn. „Efekt – dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie: 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie: 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Zmianie ulega:

  • załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – dokonano uszczegółowienia opisu przedmiotu zamówienia
  • zmianie ulega punkt 7 zapytania ofertowego – sondażu tj, przedłuża się termin składania ofert :
    było 22.06.2020 r godz 9:00
    jest 25.06.2020 r godz 9:00
Skip to content