Zapytanie ofertowe dla podmiotów ekonomii społecznej w zakresie realizacji zakupu usługi polegającej na zorganizowaniu dwóch wyjazdów integracyjno-rekreacyjnych do gospodarstwa agroturystycznego w okolicach Buska Zdroju

Kielce, dnia 18-06-2020

ZAPYTANIE OFERTOWE
DLA PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ

w zakresie realizacji usługi

polegającej na zorganizowaniu dwóch wyjazdów integracyjno-rekreacyjnych do gospodarstwa agroturystycznego w okolicach Buska Zdroju (ognisko, grill, zajęcia sportowe i muzyczne) dla dzieci – uczestników projektu pn. „Efekt – dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie: 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie: 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

(…)
(Pełna dokumentacja w załączniku)

Skip to content