Informacja – Usługi w zakresie zdrowia i pomocy społecznej dla uprawnionych mieszkańców Kielc w ramach Programu„Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2019 II przetarg

Nr postępowania: MOPR/ZP/341/19/2019
Kielce 23.10.2019 r.
wg rozdzielnika

INFORMACJA  O  UNIEWAŻNIENIU

Zamawiający Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie , 25-544 Kielce , ul. Studzienna 2  wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień art. 93 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1579 ze zm. dalej ustawy) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn: „USŁUGI W ZAKRESIE ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ DLA UPRAWNIONYCH MIESZKAŃCÓW  KIELC w ramach Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2019 II przetarg” nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, dlatego też stosownie do zapisów art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy postępowanie unieważniono.

Wyk. w 3 egz.
1. Egz. 1 strona internetowa
2. Egz. 2 Tablica ogłoszeń
3. Egz. 3 a/a

(Dokument w załączniku)

Skip to content