Miejski Urząd Pracy zaprasza do wzięcia udziału w projekcie „Zawodowy bumerang”!

Miejski Urząd Pracy zaprasza do wzięcia udziału w projekcie „Zawodowy bumerang”!

Miejski Urząd Pracy w Kielcach rozpoczyna 1 marca 2021 roku realizację projektu pod nazwą „Zawodowy bumerang”, którego celem jest aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, które ukończyły już 30 rok życia i w większości znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

W śród działań przewidziane są m. in. półroczne staże, szkolenia indywidualne i refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla pracodawców (w wysokości 22 000 zł). Projekt został dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego poddziałanie 10.2.1.

Proponowane formy wsparcia:

 • Indywidualny Plan Działania,
 • Pośrednictwo pracy,
 • Poradnictwo zawodowe,
 • Staże – do 6 m-cy,
 • Indywidualne szkolenia zawodowe,
 • Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

Uczestnikiem/uczestniczką projektu może być osoba spełniająca łącznie poniższe warunki:

1) jest wieku 30 lat i więcej,

2) pozostaje bez pracy i jest zarejestrowana w Miejskim Urzędzie Pracy w Kielcach jako bezrobotna;

a) znajduje się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. należy do przynajmniej jednej z poniższych kategorii:

 • osoba w wieku 50 lat i więcej,
 • kobieta,
 • osoba z niepełnosprawnościami,
 • osoba długotrwale bezrobotne,
 • osoba z niskimi kwalifikacjami

b) bezrobotny mężczyzna w wieku 30-49, który nie należy do w/w kategorii osób.

c) bezrobotna osoba, która utraciła zatrudnienie po 1 marca 2020r. wskutek pandemii COVID-19.

Pierwszeństwo będą miały osoby, które udokumentują udział w projekcie z zakresu włączenia społecznego i walki z ubóstwem w ramach Osi Priorytetowej 9.

Terminy przyjmowania wniosków

Pracodawcy od 1 do 9 marca mogą składać wnioski o organizację staży. Pierwszeństwo będą mieli ci organizatorzy, którzy zadeklarują zatrudnienie osoby bezrobotnej po zakończeniu stażu na minimum ½ etatu na co najmniej trzy miesiące.

O kolejnych terminach MUP będzie informowała w odrębnych komunikatach.

Miejski Urząd Pracy w Kielcach zachęca zarówno osoby bezrobotne jak i pracodawców do kontaktu telefonicznego w sprawie możliwości uzyskania wsparcia z projektu „Zawodowy bumerang”.

 • Staże – tel. 41 340-60-66 i 41 340-60-28
 • Szkolenia – tel. 41 340-60-19
 • Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy – tel. 41 340-60-43, 41 340-60-41
 • Pośrednicy zewnętrzni – tel. 41 340-60-25, 41 340-60-96
 • Koordynator projektu – tel. 41 340-60-82

Więcej informacji na stronie WWW MUP (link poniżej):

https://mupkielce.praca.gov.pl/-/14403171-poddzialanie-10-2-1-rpo-ws-zawodowy-bumerang-

 

Skip to content