Mieszkanie dla absolwenta

Mieszkanie dla absolwenta

Rada Nadzorcza PFRON podjęła decyzję o rozszerzeniu grupy Beneficjentów oraz wydłużeniu z 36 do 60 miesięcy okresu dofinasowania kosztów wynajmu mieszkania w programie „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta

Obecnie program skierowany jest do osób będących absolwentami szkoły podstawowej, ponadpodstawowej (wszystkich typów szkół) lub szkoły wyższej, ukończonej w okresie 36 miesięcy przed dniem złożenia wniosku lub osób niebędących absolwentami opuszczających rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą, które jednocześnie:

  • posiadają znaczy stopień niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne bez względu na rodzaj niepełnosprawności,
  • posiadają umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne wydane
    z tytułu dysfunkcji narządu słuchu,
  • posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
  • nie są właścicielami mieszkania ani nie przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego w miejscowości realizowania aktywności zawodowej,
  • rozpoczęły lub poszukują pracy.

Dofinansowanie  przeznaczone jest na pokrycie wszystkich kosztów wymienionych w umowie najmu mieszkania lub domu, spełniającego indywidualne kryteria dostępności.

Dofinansowanie zmniejsza się wraz z upływem okresu na jaki zostało udzielone i wynosi:

  • od 1-24 miesiąca – do 100% kosztów najmu,
  • od 25-42 miesiąca – do 70% kosztów najmu,
  • od 43-60 miesiąca – do 40% kosztów najmu.

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym.

Szczegółowe informacje na temat programu dostępne są na stronie internetowej PFRON pod adresem: www.pfron.org.pl

Skip to content