Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizację w 2020 roku w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tj. Dz. U. z 2019r., poz. 688 ze zm. ) i § 12 ust. 3 załącznika do uchwały Nr XXI/388/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Kielce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2020.

Prezydent Miasta Kielce ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań własnych miasta na 2020 roku w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

KRYTERIA OGÓLNE

W pracach komisji konkursowych mogą brać udział przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

  • w skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje/podmioty biorące udział w konkursie;
  • w skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby, które nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności;
  • w skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby, które przed upływem trzech lat od daty wszczęcia procedury konkursowej nie pozostawały w stosunku pracy lub zlecenia z wnioskodawcą oraz nie były członkami władz któregokolwiek wnioskodawcy;
  • korzystają z pełni praw publicznych:
  • nie podlegają wyłączeniu zgody z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego  ( Dz. U. z 2018r., poz.2096 z późn. zm. ) dotyczącymi wyłączenia pracownika.

Zgłoszenia należy dokonać na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 1.

Wypełniony i podpisany formularz należy dostarczyć drogą pocztową lub osobiście
do Działu Adaptacji Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach,
ul. Studzienna 2, 25 – 544 Kielce w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 lutego 2020 r.

Skip to content