Projekt „Alzheimer – model usług społecznych dla osób niesamodzielnych w Kielcach”

Home / O nas / Projekty / Projekt „Alzheimer – model usług społecznych dla osób niesamodzielnych w Kielcach”

Informujemy, że w ramach  utrzymania trwałości rezultatów projektu pn. „Alzheimer – model usług społecznych dla osób niesamodzielnych Kielcach” współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, przez okres 36 miesięcy po zakończeniu projektu:

 • zostanie utrzymana liczba 20 miejsc w Ośrodku Wsparcia Dziennego dla Osób Chorych na Alzheimera w Kielcach przy Alei Legionów 5
 • zostanie utrzymana liczba utworzonych w ramach projektu miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych, tj. 26 miejsc w filii Ośrodka Wsparcia Dziennego dla Osób Chorych na Alzheimera w Kielcach przy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 53.

W Ośrodku będą realizowane działania aktywizujące osoby z demencją w celu utrzymania ich jak najdłużej w samodzielności:

 • usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
 • praca socjalna,
 • wsparcie gerontologiczne,
 • terapia zajęciowa, w tym hortiterapia, kulinoterapia, biblioterapia, filmoterapia, ergoterapia, arteterapia, zajęcia umuzykalniające,
 • treningi funkcjonowania w codziennym życiu i umiejętności praktycznych,
 • zajęcia usprawniające i rehabilitacja ruchowa,
 • treningi funkcji poznawczych,
 • terapia wspomnieniowa,
 • treningi orientacji w rzeczywistości,
 • zajęcia wyciszające,
 • terapia Snoezelen – Sala Doświadczania Świata,
 • spotkania integracyjne i kulturalno-integracyjne, w tym dni Otwarte Ośrodka i Filii, spotkania międzypokoleniowe, spotkania okolicznościowe i tematyczne z rodzinami/opiekunami faktycznymi,
 • spotkania tematyczne ze specjalistami – będą realizowane w ramach statutowej działalności MOPR przez jego komórki organizacyjne i specjalistów: prawników,  pielęgniarki, psychologów,
 • instruktaż opieki i pielęgnacji będzie udzielany przez pielęgniarki Ośrodka i Filii – według zgłaszanego zapotrzebowania opiekuna,
 • nieodpłatne usługi w postaci porad, wizyt domowych u osób, które ze względu na stan zdrowia nie mogą korzystać lub mają utrudniony dostęp do leczenia w poradniach zdrowia psychicznego będzie prowadził będący w nadzorze MOPR Zespół Leczenia Środowiskowego przy ul. Wiosennej 1,
 • zajęcia logopedyczne i dogoterapia będą realizowane jako usługa zewnętrzna – według zgłaszanego zapotrzebowania opiekuna faktycznego lub opinii pracownika Ośrodka.

Projekt „Alzheimer – model usług społecznych dla osób niesamodzielnych w Kielcach” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, realizowany przez Gminę Kielce/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Okres realizacji projektu

 • 01.01.2020–31.12.2022

Źródła finansowania

 • wartość projektu – 3 865 816,40 zł
 • dotacja z Unii Europejskiej – 3 285 943,94 zł
 • dotacja z budżetu państwa – 271 816,66 zł
 • środki własne Gminy Kielce – 308 055,80 zł

Celem projektu jest

Zwiększenie dostępności i jakości usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych/niepełnosprawnych ze zdiagnozowanym zespołem dementywnym/otępiennym (ZD) i chorobą Alzheimera (AD) oraz zwiększenie wiedzy, kompetencji i umiejętności ich opiekunów faktycznych (OF) w sprawowaniu opieki.

Grupa docelowa

Projekt skierowany jest do 170 uczestników projektu (UP) (122 K i 48 M) osób zamieszkałych/uczących/pracujących na terenie gminy Kielce, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w tym:

1)      85 UP (59 K, 26 M) osób starszych, niesamodzielnych ze zdiagnozowanym zespołem dementywnym/otępiennym, w tym chorobą Alzheimera od 50 roku życia,

2)      85 UP (63 K, 22 M) osób sprawujących opiekę nad osobami z ZD/AD jako opiekunów faktycznych/rodzinnych od 35 roku życia.

Okresy rekrutacji

 • Rekrutacja do projektu od 2 stycznia 2020 r. ciągła przez okres realizacji projektu. Osoby zakwalifikowane do projektu nie mogą korzystać z tego samego typu wsparcia w innych projektach współfinansowanych ze środków EFS w momencie przestąpienia do projektu. Komisja Rekrutacyjna dokonuje oceny spełnienia kryteriów formalno-merytorycznych i rekomenduje do uczestnictwa w projekcie, ostateczną decyzję podejmuje Dyrektor MOPR w Kielcach.

Proponowane działania

1)      Utworzenie Filii Ośrodka Wsparcia Dziennego (FOWD) dla Osób Chorych na Alzheimera przy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 53 w Kielcach – od stycznia 2020 r. do czerwca 2020 r.,

2)      Zwiększenie zakresu i form wsparcia w już istniejącym Ośrodku Wsparcia Dziennego (OWD) dla Osób Chorych na Alzheimera przy ul. Alei Legionów 5- od stycznia 2020 r. do grudnia 2022 r., np.: usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze w formie pielęgnacji i rehabilitacji ruchowej, terapie zajęciowe, wsparcie terapeutyczno- edukacyjne,

3)      Podniesienie wiedzy, kompetencji i umiejętności opiekunów faktycznych osób ze zdiagnozowanym zespołem dementywnym/otępiennym, w tym chorobą Alzheimera – od stycznia 2020 r. do grudnia 2022 r., np.: instruktaż opieki w domu osób z ZD/AD w różnych stadiach choroby, warsztaty antystresowe, grupowe i indywidualne spotkania ze specjalistami m.in. psychoterapeuta, psychiatra, psychodietetyk, neurolog, prawnik.

Kryteria uczestnictwa w projekcie dla osób niesamodzielnych z ZD/AD

1)      Wiek od 50 roku życia,
2)      Adres zamieszkania/pobierania nauki/pracy na terenie Gminy Kielce zgodnie z Kodeksem Cywilnym,
3)      Posiadanie diagnozy lekarza potwierdzające zaburzenia dementywne lub chorobę Alzheimera,
4)      Osoba niesamodzielna/ niepełnosprawna z ZD/AD,
5)      Pozostawanie osobą lub rodziną zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, gdzie spełnione są między innymi następujące kryteria:
a)      osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem, spełniające co najmniej jedną z przesłanek art.7 u.p.s ,
b)      osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r.o zatrudnieniu socjalnym,
c)      osoby z niepełnosprawnością,
d)      członkowie gospodarstw domowych sprawujący opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z nich nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad osobą z niepełnosprawnością,
e)      osoby niesamodzielne,
f)      osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań,
g)      osoby odbywające kary pozbawienia wolności objęte dozorem elektronicznym.

Kryteria uczestnictwa w projekcie dla opiekunów faktycznych os. z ZD/AD

1)      Wiek od  35 roku życia,
2)      Podopieczny OF został zakwalifikowany do udziału w projekcie,
3)      Adres zamieszkania/pobieranie nauki/pracy na terenie Gminy Kielce zgodnie z Kodeksem Cywilnym,
4)      Pozostawanie osobą lub rodziną zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodnie z kryteriami wymienionymi powyżej.


UCZESTNICTWO W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNE
!

Załączniki do pobrania

1. Formularz rekrutacyjny dla UP – osób niesamodzielnych z zespołem dementywnym, otępiennym, w tym chorobą Alzheimera (zad. 1)
2. Formularz rekrutacyjny dla UP – opiekunów faktycznych osób z zespołem dementywnym, otępiennym, w tym chorobą Alzheimera (zad. 2)
3. Oświadczenie opiekuna faktycznego osoby niesamodzielnej z zespołem dementywnym, otępiennym, w tym chorobą Alzheimera
4. Oświadczenie uczestnika projektu
5. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Kontakt

Dział Projektów
Biuro projektu: 25–715 Kielce, ul. Kołłątaja 4, II piętro, pok. 7
Godziny pracy: poniedziałek-piątek 8–16
Osoba do kontaktu: Justyna Tkacz, tel. 41 307 00 03, e-mail: j.tkacz@mopr.kielce.pl

Opracował: Dział Projektów, stan na dzień 13-02-2023

Skip to content