Projekty

Home / O nas / Projekty
Projekt „Alzheimer – model usług społecznych dla osób niesamodzielnych w Kielcach” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, realizowany przez Gminę Kielce/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Projekt „Efekt – dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych realizowany przez Gminę Kielce/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach we współpracy ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Wsparcia i Rozwoju Z NAMI RAŹNIEJ z Kielc, Stowarzyszeniem Działań Twórczych i Rozwoju NAWIGACJA z Kielc oraz Spółdzielnią Socjalną „Tropem Przygody”
Projekt Nowe standardy pracy socjalnej – usprawnienia organizacyjne w MOPR Kielce współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Efektywna pomoc
Projekt „Planowanie i działanie – integracja społeczno-zawodowa społeczności Kielc” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa RPSW.09.00.00, Działanie RPSW.09.01.00 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie realizowany przez Gminę Kielce/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we współpracy ze Stowarzyszeniem Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL z Warszawy, Stowarzyszeniem Na Rzecz Wsparcia i Rozwoju Z NAMI RAŹNIEJ z Kielc, Stowarzyszeniem Działań Twórczych i Rozwoju NAWIGACJA z Kielc
Projekt „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020, w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie art. 33 ust. 1 oraz ust. 5 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 poz. 1431 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (Dz.U. 2020 poz. 694)
Projekt „Akademia Samodzielności” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Projekt „Jestem kobietą, więc idę. Mammografia” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Projekt „Modernizacja mieszkania przy ul. Sienkiewicza 23/24 w Kielcach na potrzeby mieszkania treningowego dla wychowanków pieczy zastępczej oraz modernizacja mieszkania przy ul. Sienkiewicza 23/1 w Kielcach z przeznaczeniem dla kobiet z małymi dziećmi opuszczających placówki wsparcia” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Realizowany przez Gminę Kielce/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w ramach Osi priorytetowej RPSW.07.00.00 Sprawne usługi publiczne, Działanie RPSW.07.03.00 Infrastruktura zdrowotna i społeczna
Projekt „Przebudowa i rozbudowa Dziennego Ośrodka Socjoterapii w Kielcach przy ul. Wikaryjskiej 2” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Realizowany przez Gminę Kielce/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w ramach Osi priorytetowej RPSW.07.00.00 Sprawne usługi publiczne, Działanie RPSW.07.03.00 Infrastruktura zdrowotna i społeczna
Projekt „Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku przy ul. Olkuskiej 18 w Kielcach z przeznaczeniem dla ofiar przemocy domowej PCK” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Realizowany przez Gminę Kielce/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w ramach Osi priorytetowej RPSW.07.00.00 Sprawne usługi publiczne, Działanie RPSW.07.03.00 Infrastruktura zdrowotna i społeczna
Projekt „Rozbudowa, przebudowa i doposażenie istniejącego budynku Świętokrzyskiego Klubu Abstynentów „Raj” w Kielcach w celu świadczenia kompleksowego wsparcia terapeutycznego osobom dotkniętym problemem alkoholizmu” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Realizowany przez Gminę Kielce/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w ramach Osi priorytetowej RPSW.07.00.00 Sprawne usługi publiczne, Działanie RPSW.07.03.00 Infrastruktura zdrowotna i społeczna
Projekt „SAB – Skuteczna Aktywizacja Bezdomnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Realizowany przez Gminę Kielce/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w ramach Osi priorytetowej RPSW.09.00.00, Działanie RPSW.09.01.00 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie
Projekt Gminy Kielce „Poprawa jakości usług opieki społecznej poprzez adaptację budynku na lokale aktywizujące dla osób niepełnosprawnych oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych personelu Zespołu Placówek „Kamyk” w Kielcach” współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej
Projekt Gminy Kielce „Poprawa jakości usług opieki społecznej poprzez utworzenie lokali aktywizujących dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych personelu Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach” współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej
Projekt „Działanie szansą na przyszłość”, wdrażany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, realizowany przez Gminę Kielce/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Projekt „E-kompetencje bez barier” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa w ramach Działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotyczącej realizacji projektu grantowego pn. „NOWA ERA KOMPUTERA – poprawa umiejętności korzystania z Internetu, e-usług”. Realizowany przez Gminę Kielce/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach i Miejski Urząd Pracy w Kielcach
Projekt „Pilotażowe wdrożenie standardów usług w zakresie bezdomności i przetestowanie Modelu Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności przez Kieleckie Partnerstwo Lokalne” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Projekt „Spółdzielnia socjalna – szansa na zmianę i lepsze życie” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Projekt Gminy Kielce „Świat w moim domu” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka współfinansowany ze środków przez Unię Europejską Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Projekt Gminy Kielce „Okno na świat” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka współfinansowany ze środków przez Unię Europejską Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Opracował: Dział Projektów, stan na dzień 01-10-2020

Skip to content