Projekt Modernizacja mieszkania przy ul. Sienkiewicza 23/24 w Kielcach

Home / O nas / Projekty / Projekt Modernizacja mieszkania przy ul. Sienkiewicza 23/24 w Kielcach

Projekt „Modernizacja mieszkania przy ul. Sienkiewicza 23/24 w Kielcach na potrzeby mieszkania treningowego dla wychowanków pieczy zastępczej oraz modernizacja mieszkania przy ul. Sienkiewicza 23/1 w Kielcach z przeznaczeniem dla kobiet z małymi dziećmi opuszczających placówki wsparcia” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Realizowany przez Gminę Kielce/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w ramach Osi priorytetowej RPSW.07.00.00 Sprawne usługi publiczne, Działanie RPSW.07.03.00 Infrastruktura zdrowotna i społeczna

Okres realizacji projektu

  • 01.07.2016–31.12.2017

Celem projektu jest wsparcie skuteczności procesu usamodzielniania się wychowanków pieczy zastępczej oraz matek samotnie wychowujących małe dzieci opuszczających placówki wsparcia, poprzez udostępnienie lokali dla świadczenia usługi mieszkania wspomaganego. W ramach projektu zostaną wyremontowane oraz wyposażone dwa mieszkania w centrum Kielc, w których wychowankowie pieczy oraz matki samotnie wychowujące dzieci będą mogły zdobyć i rozwinąć umiejętności:

  • prowadzenia gospodarstwa domowego i gospodarowania budżetem,
  • interpersonalne i współżycia społecznego,
  • umiejętności załatwiania spraw urzędowych,
  • odpowiedzialności i właściwego stosunku do obowiązków.

Wartość projektu

  • 393 466,60 zł

Wkład Unii Europejskiej

  • 334 446,61 zł
Skip to content