Projekt Przebudowa i rozbudowa Dziennego Ośrodka Socjoterapii w Kielcach przy ul. Wikaryjskiej 2

Home / O nas / Projekty / Projekt Przebudowa i rozbudowa Dziennego Ośrodka Socjoterapii w Kielcach przy ul. Wikaryjskiej 2

Projekt „Przebudowa i rozbudowa Dziennego Ośrodka Socjoterapii w Kielcach przy ul. Wikaryjskiej 2” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Realizowany przez Gminę Kielce/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w ramach Osi priorytetowej RPSW.07.00.00 Sprawne usługi publiczne, Działanie RPSW.07.03.00 Infrastruktura zdrowotna i społeczna

Okres realizacji projektu

  • 21.07.2016–28.02.2019

Projekt polega na modernizacji obiektu Dziennego Ośrodek Socjoterapii, zlokalizowanego przy ul. Wikaryjskiej 2 w Kielcach, w którym Stowarzyszenie Pomocni w Drodze Rafael świadczy pomoc dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. W wyniku prac budowlanych, dzięki adaptacji poddasza, zwiększy się powierzchnia użytkowa obiektu, co pozwoli na zwiększenie oferty i różnorodności zajęć dydaktycznych. Ponadto budynek zastanie przystosowany do świadczenia pomocy osobom niepełnosprawnym (m in. poruszającym się na wózkach inwalidzkich). Poprawa standardu budynku zwiększy komfort osób korzystających z pomocy, jak i pracy osób zatrudnionych w Ośrodku.

Wartość projektu

  • 2 875 155,00 zł

Wkład Unii Europejskiej

  • 2 395 788,75 zł
Skip to content