Projekt: Przebudowa i rozbudowa Dziennego Ośrodka Socjoterapii w Kielcach przy ul. Wikaryjskiej 2

Home / O nas / Projekty / Projekt: Przebudowa i rozbudowa Dziennego Ośrodka Socjoterapii w Kielcach przy ul. Wikaryjskiej 2

Projekt: „Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku przy ul. Olkuskiej 18 w Kielcach z przeznaczeniem dla ofiar przemocy domowej PCK” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Realizowany przez Gminę Kielce/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w ramach Osi priorytetowej RPSW.07.00.00 Sprawne usługi publiczne, Działanie RPSW.07.03.00 Infrastruktura zdrowotna i społeczna.

Okres realizacji projektu: 2016-07-29 roku – 2018-10-31 roku

Projekt polega na modernizacji obiektu Schroniska dla Kobiet Ofiar Przemocy, zlokalizowanego przy ul. Olkulskiej 18 w Kielcach, w którym Świętokrzyski Odział PCK w Kielcach świadczy pomoc dla bezdomnych kobiet i ofiar przemocy domowej. W wyniku prac budowlanych, dzięki adaptacji poddasza, zwiększy się powierzchnia użytkowa obiektu. Ponadto parter budynku zastanie przystosowany do świadczenia pomocy osobom niepełnosprawnym (m in. poruszającym się na wózkach inwalidzkich). Realizacja inwestycji zwiększy również ilość dostępnych miejsc noclegowych do 18, co stworzy możliwości niesienia pomocy większej liczbie potrzebujących. Poprawa standardu budynku zwiększy komfort życia zarówno osób zamieszkujących, jak i pracy osób zatrudnionych w schronisku.

Wartość projektu: 1 402 949,52 zł

Wkład Unii Europejskiej: 1 192 507,09 zł

Skip to content