Projekt SAB – Skuteczna Aktywizacja Bezdomnych

Home / O nas / Projekty / Projekt SAB – Skuteczna Aktywizacja Bezdomnych

Projekt „SAB – Skuteczna Aktywizacja Bezdomnych” realizowany przez Gminę Kielce/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we współpracy z Miejskim Urzędem Pracy i Świętokrzyskim Centrum Profilaktyki i Edukacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa RPSW.09.00.00, Działanie RPSW.09.01.00 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie

Okres realizacji projektu

 • 01.03.2018–29.02.2020

Grupa docelowa

 • 40 osób, w tym 6 kobiet i 34 mężczyzn, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Kryteria formalne

 • ukończony 18 rok życia,
 • posiadanie statusu osoby bezdomnej lub zagrożonej bezdomnością,
 • przebywanie na terenie gminy Kielce,
 • brak uczestnictwa w tym samym typie wsparcia w innych Projektach współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okresy rekrutacji w 3 naborach

 • I nabór: 20.03.2018–12.04.2018 – rekrutacja 14 UP, w tym 2K i 12M,
 • II nabór: 01–31.10.2018 – rekrutacja 14 UP, w tym 2K i 12M,
 • III nabór: 01–31.05.2019 – rekrutacja 12 UP, w tym 2K i 10M.

Cel główny projektu

Głównym celem projektu SAB jest aktywizacja społeczno-zawodowa zwiększająca szanse na zatrudnienie poprzez realizację następujących zadań:

 • prowadzenie pracy socjalnej,
 • zapewnienie profilaktycznych badań lekarskich,
 • wsparcie psychologiczne i terapeutyczne,
 • udzielanie specjalistycznego poradnictwa i edukacji według indywidualnych potrzeb Uczestników Projektu,
 • udzielanie doradztwa zawodowego,
 • prowadzenie grupy samopomocy,
 • szkolenia zawodowe, w tym stypendium szkoleniowe,
 • staże zawodowe, w tym stypendium stażowe.

UCZESTNICTWO W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNE!

Załączniki do pobrania

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie SAB.pdf
Formularz rekrutacyjny do projektu SAB.pdf
Załącznik 1.1 do formularza rekrutacyjnego – oświadczenie uczestnika projektu.pdf

Kontakt

Dział Projektów
Biuro projektu: 25–715 Kielce, ul. Kołłątaja 4, II piętro, pok. 7
Godziny pracy: poniedziałek-piątek 8–16
Osoba do kontaktu: Anna Gromska, tel. 41 307 00 03, e-mail: a.gromska@mopr.kielce.pl
Skip to content