Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pomoc administracyjna / koordynator ds. lokalnego systemu wsparcia seniorów w Dziale Projektów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach
ogłasza nabór na wolne stanowisko
 pomoc administracyjna / koordynator ds. lokalnego systemu wsparcia seniorów
w Dziale Projektów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach w ramach
projektu gminy Kielce Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorówrealizowanego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 i współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Priorytet 9. Usługi społeczne i zdrowotne, Działanie 09.04 Zwiększenie dostępności usług społecznych i zdrowotnych

 

Główne obowiązki:

1)     Wdrażanie na rzecz uczestników projektu – seniorów 60+ i ich opiekunów faktycznych – usług środowiskowych o charakterze usług społecznych, opiekuńczo-zdrowotnych, profilaktyczno- zdrowotnych i wspierających.

2)     Przeprowadzenie wywiadów z uczestnikami projektu w celu zdiagnozowania ich indywidualnych potrzeb  w sferze zdrowotnej, społecznej, edukacyjnej.

3)     Udział w tworzeniu kompleksowego Lokalnego Systemu Wsparcia Seniorów – identyfikującego czynniki wpływające na podnoszenie jakości życia seniorów 60+ w oparciu o świadczenie usług zdrowotnych, społecznych i wspierających – wynikającego z diagnozy indywidualnych potrzeb uczestników projektu.

4)     Rekomendowanie kierunków i celów w zakresie gminnej polityki senioralnej w oparciu o opracowany Lokalny System Wsparcia Seniorów.

5)     Udział w przeprowadzaniu rekrutacji do projektu według zasad i warunków określonych w Regulaminie  rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Tworzenie Lokalnych Systemów Wsparcia dla Seniorów.

6)     Współudział w przeprowadzeniu kampanii informacyjnej na temat rekrutacji do projektu.

7)     Przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych określonych w Regulaminie  rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Tworzenie Lokalnych Systemów Wsparcia dla Seniorów oraz składanie ich w biurze projektu celem rejestracji i skierowania do rozpatrzenia przez Komisję Rekrutacyjną.

8)     Prowadzenie doradztwa o usługach środowiskowych i rozpoznanie indywidualnych potrzeb zdrowotnych, społecznych, edukacyjnych uczestników projektu służących opracowaniu kompleksowego Indywidualnego Programu Wsparcia zawierającego usługi aktywizacyjne i wsparcie w codziennym funkcjonowaniu, rozpoznawanie warunków życia seniorów 60+ w środowisku osób niepełnosprawnych, planowanie opieki wytchnieniowej.

9)     Przygotowanie dokumentów do wydania decyzji administracyjnych w zakresie przyznanych usług.

10)  Koordynacja usług społecznych i zdrowotnych zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie projektu.

11)  Raportowanie postępów z realizacji Indywidualnych Planów Wsparcia celem sporządzania sprawozdań i wniosków o płatność.

12)  Współpraca w opracowaniu Indywidualnych Planów Wsparcia oraz okresowe raportowanie postępów ich realizacji.

13)  Utrzymywanie kontaktu z uczestnikami projektu, w tym bezpośredniego.

14)  Monitorowanie Indywidualnych Planów Wsparcia i osiągniętych rezultatów.

15)  Monitorowanie realizacji grupowych usług profilaktyczno-zdrowotnych.

16)  Prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji świadczonych usług.

17)  Utrzymywanie stałej komunikacji z pracownikami zaangażowanymi do realizacji projektu w celu prawidłowej i terminowej realizacji  harmonogramów planowanych form wsparcia w projekcie.

18)  Realizacja planu wydatków zawartych w budżecie projekcie w oparciu o szczegółowy harmonogram realizacji projektu.

19)  Bieżący monitoring wskaźników produktu i rezultatów projektu.

20)  Udział w opracowaniu Raportu z realizacji projektu.

21)  Wykonywanie pozostałych czynności organizacyjnych związanych z prawidłową realizacją wykonywanych bezpośrednio lub zleconych usług.

22)  Współpraca z pracownikami Działu Projektów i Działu Usług w celu wyłonienia wykonawców usług w drodze postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnego z  ustawą PZP.

23)  Prowadzenie dokumentacji projektowej zgodnie z wytycznymi programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027.

24)  Współpraca z pracownikami kadry systemu ochrony zdrowia, w tym POZ  i pomocy społecznej oraz organizacji pozarządowych w celu udzielenia właściwego i kompleksowego wsparcia uczestnikom projektu.

25)  Współpraca z Partnerem Wiodącym projektu – Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, udział w organizowanych spotkaniach i warsztatach.

(…)

Pełna dokumentacja w załączniku

Skip to content