Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko aspirant pracy socjalnej / streetworker w Ośrodku Interwencyjno Terapeutycznym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach
ogłasza nabór na wolne stanowisko
aspirant pracy socjalnej / streetworker
w Ośrodku Interwencyjno Terapeutycznym
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach
w ramach projektu gminy Kielce SAB+ Skuteczna Aktywizacja Bezdomnych realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach w ramach programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2024, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Priorytet 9. Usługi społeczne i zdrowotne, Działanie 09.05 Wsparcie rodziny oraz pieczy zastępczej

Główne obowiązki:

1)     Samodzielne przeprowadzanie działań terenowych w zakresie zadań określonych w obowiązkach  pracy.

2)     Inicjowanie nowych form pomocy i działań samopomocowych mających na celu podnoszenie jakości życia osób bezdomnych – uczestników projektu – prowadzących do zmniejszania skutków wykluczenia społecznego i ubóstwa.

3)     Pomoc osobom bezdomnym – uczestnikom projektu – w rozwiązywaniu problemów życiowych poprzez pośredniczenie w kontaktach ze służbami mundurowymi i innymi instytucjami publicznymi.

4)     Prowadzenie w środowisku osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością streetworkingu celem informowania o rekrutacji do projektu SAB+ Skuteczna Aktywizacja Bezdomnych i proponowanych formach wsparcia w ramach usług społecznych i edukacyjnych.

5)     Prowadzenie na rzecz osób bezdomnych – uczestników projektu – działań wspierających o charakterze mentoringu, podtrzymujących skuteczność wykorzystywania nabytych kompetencji społecznych w procesie dążenia do  pełnej reintegracji środowiskowej i niezależności ekonomicznej.

6)     Prowadzenie na rzecz osób bezdomnych – uczestników projektu – działań wspierających o charakterze coachingu, służących pomocy w pokonywaniu indywidualnych barier w procesie wychodzeniu z bezdomności i integracji środowiskowej.

7)     Prowadzenie treningów umiejętności praktycznych na rzecz uczestników projektu, celem nabycia, rozwijania lub wzmacniania samodzielności w zakresie przywrócenia umiejętności samodzielnego wykonywania podstawowych czynności dnia codziennego.

8)     Współpraca i współdziałanie z pracownikiem socjalnym w zakresie monitorowania odzyskiwanych zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie.

9)     Współpraca i współdziałanie z pracownikami zaangażowanymi do realizacji projektu z komórek organizacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach i Partnera projektu Stowarzyszenia Edukacja przez Internet.

10)  Współpraca ze specjalistami zaangażowanymi do projektu w zakresie podtrzymywania efektywności doradztwa i pokonywania problemów uzależnień i bezdomności.

11)  Terminowe prowadzenie dokumentacji zgodnie z wytycznymi programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 oraz prowadzenie sprawozdawczości z wykonywanych zadań.

12)  Przechowywanie dokumentacji projektowej w sposób zapewniający bezpieczeństwo informacji i danych osobowych oraz przekazanie dokumentów do archiwizacji projektu.

13)  Wykonywanie innych zadań związanych z pracą Ośrodka Interwencyjno- Terapeutycznego na polecenie Kierownika Ośrodka.

14)  Niezwłoczne informowanie kierownika Działu Projektów o wszelkich zdarzeniach zagrażających pełnemu wykonaniu zakresu rzeczowo-finansowego projektu SAB+ Skuteczna Aktywizacja Bezdomnych.

 

(…)

Pełna dokumentacja w załączniku

Skip to content