Ogłoszenie o zamówieniu – usługi w zakresie zdrowia i pomocy społecznej dla uprawnionych mieszkańców Kielc w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 – MOPR/2/2021

Usługi w zakresie zdrowia i pomocy społecznej dla uprawnionych mieszkańców Kielc w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021
Numer referencyjny: MOPR/2/2021
Dz.U./S S105
02/06/2021
277551-2021-PL
Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:277551-2021:TEXT:PL:HTML
Polska-Kielce: Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
2021/S 105-277551
Usługi społeczne i inne szczególne usługi – zamówienia publiczne
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Adres pocztowy: ul. Studzienna 2
Miejscowość: Kielce
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Kod pocztowy: 25-544
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Alojzy Jakóbik
E-mail: przetargi@kancelariajiz.pl
Tel.: +48 606 206 214
Adresy internetowe:
Główny adres: https://mopr.kielce.pl/category/przetargi/
(…)
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)
Nazwa:
Usługi w zakresie zdrowia i pomocy społecznej dla uprawnionych mieszkańców Kielc w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021
Numer referencyjny: MOPR/2/2021
Skip to content