Ogłoszenie Prezydenta Miasta Kielce – nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań własnych miasta na 2020 r. w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm. ) i § 12 ust. 3 załącznika do uchwały Nr XXI/388/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 21 listopada 2019 r.
w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Kielce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2020. Prezydent Miasta Kielce

ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań własnych miasta na 2020 r. w zakresie

działań na rzecz osób niepełnosprawnych

(Pełny dokument w załączniku)

Skip to content