Ogłoszenie Prezydenta Miasta Kielce – nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1057) oraz § 12 ust. 3 załącznika do uchwały Nr XXXVI/710/2020 Rady Miasta Kielce z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Kielce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2021.

 

Prezydent Miasta Kielce

ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert

 

na realizację zadań własnych miasta Kielce lub z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Miasto Kielce, które zostaną zlecone na lata 2021-2023 w następujących zakresach:

 

  1. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
  2. Wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;

(…)

Formularz do pobrania

 

 

Skip to content