Ogłoszenie Prezydenta Miasta Kielce o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) oraz § 12 ust. 3 Programu współpracy Miasta Kielce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2021 przyjętego uchwałą nr XL/779/2021 Rady Miasta Kielce z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Kielce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2021, zmienionego uchwałą nr XLII/799/2021 Rady Miasta Kielce z dnia 18 marca 2021 (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego poz. 766 ze zm.) oraz pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Kielce, znak: OK-I.0052.2.179.2021 z dnia 24 lutego 2021 r. dla dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach do składania jednoosobowo oświadczeń woli i dokonywania czynności w imieniu Gminy Kielce w zakresie otwartych konkursów ofert na realizację zadań gminy oraz powiatu, zlecanych na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 ze zm.)

 Prezydent Miasta Kielce

ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych
do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację w latach 2022–2023 zadań własnych miasta Kielce

z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, którego adresatami są mieszkańcy Kielc

Pełna dokumentacja w załączniku:

Skip to content