Ogłoszenie Prezydenta Miasta Kielce o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327), § 12 ust. 3 załącznika do uchwały Nr LIII/1042/2021 Rady Miasta Kielce z dnia 4 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Kielce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2022 (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego poz. 3655), oraz pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Kielce, znak: OK.-I.0052.2.178.2021 z dnia 24 lutego 2021 r. dla dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach do składania jednoosobowo oświadczeń woli i dokonywania czynności w imieniu Gminy Kielce w zakresie otwartych konkursów ofert na realizację zadań gminy oraz powiatu, zlecanych na podstawie art. 190 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 821 ze zm.), w tym do zawierania umów z wybranymi w ramach konkursów podmiotami oraz kontroli i oceny realizacji zlecanych zadań.

Prezydent Miasta Kielce

ogłasza nabór kandydatów

na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert

na realizację zadania własnego miasta Kielce, które zostanie zlecone na okres od września 2022 r. do sierpnia 2023 r. w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

(…)

Pełna dokumentacja w załączniku

Skip to content