Ogłoszenie – Świadczenie usług opieki medycznej

Kielce, 16.12.2019

O g ł o s z e n i e  o  Z a m ó w i e n i u/
S p e c y f i k a c j a  I s t o t n y c h  W a r u n k ó w
Z a m ó w i e n i a
(SIWZ)

1. Nazwa oraz adres zamawiającego.

Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ,
25-544 Kielce , ul. Studzienna 2 ,
tel. 41 3312524 , fax. 41 3685057
Strona internetowa: www.mopr.kielce.pl
e- mail: przetargi@mopr.kielce.pl
Prowadzący postępowanie: Kancelaria Prawna Jakóbik i Ziemba
Kielce, ul. Warszawska 7 lok. 27A
Strona internetowa: www.kancelariajiz.pl
e-mail:  przetargi@kancelariajiz.pl

2. Tryb udzielenia zamówienia
Do udzielenia przedmiotowego zamówienia zastosowanie mają przepisy dotyczące zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi, o których mowa w dziele III rozdział 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843.). Wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w art. 138g ust.1., w związku z tym do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy art. 138o ust. 2-4 ww. ustawy. Pomocniczo w celu przeprowadzenia postępowania stosuje się zapisy ustawy oraz zapisy art. 24aa ust. 1 ustawy Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu

3. Opis przedmiotu zamówienia
Świadczenie usług opieki medycznej osobom przebywającym w Ogrzewalni – Punkcie Pomocy Doraźnej, Punkcie Interwencji Kryzysowej i Mieszkaniach Chronionych dla Osób Bezdomnych Działu ds. Bezdomności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach”.

(…)
(Pełny dokument w załączniku)

Skip to content