Ogłoszenie – Usługa w zakresie przeprowadzenia szkoleń podnoszących kompetencje, superwizji oraz coachingu dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w ramach projektu „Nowe standardy pracy socjalnej – usprawnienia organizacyjne w MOPR Kielce” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Kielce, dnia 28.10.2019 r.
Znak sprawy: MOPR/ZP/341/22/2019

Ogłoszenie o zamówieniu/
S p e c y f i k a c j a I s t o t n y c h W a r u n k ó w
Z a m ó w i e n i a (SIWZ)

1. Nazwa i adres zamawiającego
Zamawiający:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach
ul. Studzienna 2; 25-544 Kielce.
Godziny pracy: w poniedziałek od 8:00 do 16:00
od wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
tel 41/331-25-24; fax 41/368-50-57
adres internetowy www.mopr.kielce.pl
email: przetargi@mopr.kielce.pl

2. Tryb udzielenia zamówienia
Do udzielenia przedmiotowego zamówienia zastosowanie mają przepisy dotyczące zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi, o których mowa w dziale III rozdział 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), dalej jako „ustawa Pzp”. Wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w art. 138g ust. 1, w związku z tym do udzielenia zamówienia mają zastosowanie przepisy art. 138 o ust. 2 – 4 ww. ustawy Pzp i zasady opisane w niniejszym SIWZ.
Pomocniczo, w celu przeprowadzenia postępowania, stosuje się zapisy art. 24aa ust. 1 ustawy; Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

3. Opis przedmiotu zamówienia
3.1. Usługa w zakresie przeprowadzenia szkoleń podnoszących kompetencje, superwizji oraz coachingu dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w ramach projektu „Nowe standardy pracy socjalnej – usprawnienia organizacyjne w MOPR Kielce” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

(…)
(Pełny dokument w załączniku)


Kielce dn. 28.10.2019 r.
MOPR/ZP/341/22/2019

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

Dot. postępowania : Usługa w zakresie przeprowadzenia szkoleń podnoszących kompetencje, superwizji oraz coachingu dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w ramach projektu „Nowe standardy pracy socjalnej – usprawnienia organizacyjne w MOPR Kielce” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Edukacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach informuje , że w specyfikacji istotnych warunków zamówienia str. 3 art. 7.2.1. – zdanie pierwsze przyjmuje następujące brzmienie:
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej , o ile wynika to z odrębnych przepisów : Wykonawca może przedstawić aktualne oświadczenie
o wpisie do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz. U z dnia 8 sierpnia 2019 r. , poz. 1482 z późn. zm. )

Skip to content