Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021

Home / Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 finansowany ze środków Państwowego Funduszu Celowego pn. Fundusz Solidarnościowy w ramach resortowego programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Wartość dofinansowania programu:

 • 4 806 240 zł

Całkowity koszt realizacji programu:

 • 4 806 240 zł

Planowany termin rozpoczęcia realizacji programu:

 • czerwiec–lipiec 2021 r.

Cel programu „Opieka wytchnieniowa”:

Celem programu „Opieka wytchnieniowa” jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1)      dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2)      osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi poprzez:

 • czasowe odciążenie opiekunów osób niepełnosprawnych od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnieniem czasu na odpoczynek i regenerację,
 • wzmocnienie ich osobistego potencjału oraz ograniczenie wpływu obciążeń psychofizycznych związanych ze sprawowaniem opieki poprzez wsparcie psychologiczne lub terapeutyczne,
 • podniesienie poziomu kompetencji dotyczących wsparcia osoby niepełnosprawnej poprzez naukę technik wspomagania pielęgnacji, prowadzenie działań rehabilitacyjnych w warunkach domowych oraz objęcia specjalistycznym poradnictwem w zakresie psychologicznych i społecznych aspektów wsparcia osób niepełnosprawnych, zagadnienia profilaktyki zdrowotnej i zdrowego stylu życia

Program „Opieka wytchnieniowa”– edycja 2021 adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnoprawności zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniem osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego

Program realizowany jest w trzech formach:

1)      świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego – limit 240 godzin,

2)      świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego – limit 14 dni,

3)      świadczenie usługi opieki wytchnieniowej poprzez zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osobami z orzeczeniem równoważnym, możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa psychologicznego lub terapeutycznego oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki – limit 20 godzin.

Gmina, powiat kwalifikuje do przyznania usługi opieki wytchnieniowej na podstawie karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021.
Wnioski rozpatrywane będą na bieżąco do czasu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację programu.

W pierwszej kolejności usługi będą przyznane osobom, które uzyskały najniższą punktację w skali FIM. Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usługi wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu.
W ramach przyznanej dotacji gmina/powiat planuje objąć wsparciem 697 osób.
Usługi świadczone w ramach opieki wytchnieniowej ułatwią opiekunom podejmowanie innych zadań niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania oraz poprawią komfort ich życia i ogólny stan zdrowia.

Szczegółowe informacje można uzyskać po numerem telefonu:

 • 41 331 25 24 wew. 257

Osoby odpowiedzialne za realizację Programu „Opieka wytchnieniowa”:

 • Małgorzata Ozga-Zagdan
 • Katarzyna Gonciarz

Sposób zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa”:

 • osoby zainteresowane skorzystaniem z usług opieki wytchnieniowej proszone są o wypełnienie karty zgłoszenia stanowiącej załącznik do Programu oraz załączenie kserokopii orzeczenia oraz wypełnioną Skalą FIM osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach ul. Studzienna 2 pokój nr 41.

Podstawa prawna:

 • art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1787).

Pliki do pobrania:

Sprawę załatwia:

Działu Usług

 

Opracował: Dział Usług, stan na dzień 14-05-2021

Skip to content