Program „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością” – Moduł I

Informujemy, że Powiat Kielce przystąpił do realizacji Modułu I programu PFRON „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością” w ramach Modułu I, w ramach którego obywatele Ukrainy mogą otrzymać pomoc w sfinansowaniu wymaganego udziału własnego w zakupie lub naprawie wyrobów medycznych wydanych na zlecenie wskazanych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

W celu ubiegania się o dofinansowanie należy złożyć w MOPR w Kielcach, ul. Studzienna 2, pokój nr 7 wniosek (w polskiej wersji językowej) wraz z załącznikami.

Do wniosku należy dołączyć:

 • kopia dokumentu, zarówno w przypadku osób pełnoletnich jak i osób małoletnich, potwierdzającego I lub II stopień niepełnosprawności, wydanego w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności, a w przypadku jego braku oświadczenie o jego posiadaniu,
 • wystawiona na wnioskodawcę faktura zapłacona (np. gotówką lub przelewem) lub faktura z odroczonym terminem płatności lub inny dokument potwierdzający zakup, która musi zawierać informacje o:
  • całkowitym koszcie zakupu sprzętu ortopedycznego lub środka pomocniczego,
  • kwocie opłaconej w ramach ubezpieczenia zdrowotnego,
  • wymaganym udziale własnym wnioskodawcy,
 • kopia zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze potwierdzona za zgodność z oryginałem przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie,
 • kopia pełnomocnictwa, gdy osoba niepełnosprawna działa przez pełnomocnika albo odpis postanowienia sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego w przypadku, składania przez niego wniosku w imieniu osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie albo odpis postanowienia sądu o ustanowieniu opiekuna tymczasowego, w przypadku składania przez niego wniosku w imieniu małoletniego obywatela Ukrainy przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez opieki osób dorosłych odpowiedzialnych za niego zgodnie obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej prawem,
 • klauzulę informacyjną o zasadach przetwarzania danych osobowych.

Do pobrania:

Więcej informacji na stronie:

Program „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością” – Moduł I

Skip to content