Projekt „Efekt – dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach”

Home / Projekt „Efekt – dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach”

Informujemy, że w ramach trwałości projektu i trwałości rezultatów projektu pn. Efekt – dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych gmina Kielce dysponuje 184 miejscami dla dzieci i młodzieży oraz seniorów zamieszkujących na terenie miasta Kielce, w tym:

1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

 • 70 miejscami dla dzieci i młodzieży z deficytami rozwojowymi, wymagającymi specjalistycznych form terapii w Świetlicy Specjalistycznej przy ul. Sandomierskiej 126 w Kielcach,
 • 34 miejscami dla osób starszych po 60 roku życia – seniorów wymagających specjalistycznych form opieki w Specjalistycznym Klubie Seniora przy Marszałkowskiej 12 w Kielcach 2.

2. Centrum Obsługi Placówek

 • 40 miejscami dla dzieci i młodzieży z deficytami rozwojowymi, wymagającymi specjalistycznych form terapii w Placówce Wsparcia Dziennego „AZYL” przy Kołłątaja 4 w Kielcach,
 • 40 miejscami dla dzieci i młodzieży przebywającymi w pieczy zastępczej w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych typu socjalizacyjnego w tym:
  • 14 miejscami w POW „KAMYK” w Kielcach, Wielkopolska 31,
  • 14 miejscami w POW „DOM DLA DZIECI” w Kielcach ul. Niestachowska 17,
  • 6 miejscami w POW „MOJE MIEJSCE” w Kielcach, ul. Fosforytowa 88,
  • 6 miejscami w POW „DOBRA CHATA” w Kielcach, ul. Sandomierska 126.

Projekt „Efekt – dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych realizowany przez Gminę Kielce/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach we współpracy ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Wsparcia i Rozwoju Z NAMI RAŹNIEJ z Kielc, Stowarzyszeniem Działań Twórczych i Rozwoju NAWIGACJA z Kielc oraz Spółdzielnią Socjalną „Tropem Przygody”

Komunikat

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach – Dział Projektów informuje, że w ramach realizowanego

Projektu „Efekt – dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych realizowany przez Gminę Kielce/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach we współpracy ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Wsparcia i Rozwoju Z NAMI RAŹNIEJ z Kielc, Stowarzyszeniem Działań Twórczych i Rozwoju NAWIGACJA z Kielc oraz Spółdzielnią Socjalną „Tropem Przygody”

w dniu 03-08-2020 r. została uruchomiona Filia Klubu Seniora przy ul. Marszałkowskiej 12 w Kielcach.

MOPR w Kielcach zaprasza do udziału w zajęciach mieszkańców miasta Kielce w wieku powyżej 60. roku życia, w tym niepełnosprawnych seniorów.

Filia Klubu Seniora przy ul. Marszałkowskiej 12 w Kielcach uczestnikom projektu zapewnia szeroką ofertę wspierającą i prozdrowotną, np.:

 • ćwiczenia usprawniające – gimnastykę grupową i indywidualną,
 • basen,
 • masaż,
 • zajęcia aktywizujące – terapię zajęciową, terapię manualną, zajęcia kulinoterapii,
 • zajęcia informatyczne.

Szczegółowych informacji dotyczących uczestnictwa w projekcie udziela zastępca kierownika Filii Klubu Seniora Sebastian Rachwalski pod nr telefonu 41 367 63 26.

Celem projektu jest

 • ułatwienie dostępu i podnoszenie jakości usług społecznych poprzez udzielanie wsparcia indywidualnie dobranego do potrzeb i możliwości uczestników projektu.

Źródła finansowania

 • wartość projektu – 6 073 643,37 zł
 • dotacja z Unii Europejskiej – 5 162 596,87 zł
 • dotacja z budżetu państwa – 455 523,25 zł
 • środki własne Gminy Kielce – 455 523,25 zł

Proponowane działania

1)      rozwój umiejętności społecznych wychowanków pieczy zastępczej jako element procesu usamodzielnienia i integracji ze środowiskiem,
2)      promowanie rodzicielstwa zastępczego,
3)      działania diagnostyczne i terapeutyczne skierowane do dzieci z placówek wsparcia dziennego oraz ich rodziców, prowadzące do zmniejszenia deficytów rozwojowych i wspierania prawidłowego funkcjonowania rodzin,
4)      stworzenie miejsc krótkookresowego pobytu dziennego dla seniorów w ramach działania Klubu Seniora, prowadzące do zwiększenia aktywności i mobilności osób starszych oraz poprawy ich kondycji i sprawności fizycznej.

Okres realizacji projektu

 • 01.05.2019–31.03.2022

Grupa docelowa

Projekt skierowany jest do 338 osób (185 K i 153 M) zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnościami, zamieszkałych na terenie gminy Kielce, z czego:

 • I grupa: 40 (22K,18M) w wieku 9-22 lata, wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej,
 • II grupa: 110 dzieci (40K, 70 M) w wieku 5-18 lat, uczestniczących w zajęciach świetlic środowiskowych, 36 rodziców (26K,10M) oraz 50 osób z otoczenia,
 • III grupa: 102 seniorów (72K,30M) po 60 roku życia.

Kryteria uczestnictwa w projekcie dla I grupy docelowej

 • wiek 9-22 lata,
 • adres zamieszkania/przebywania na terenie gminy Kielce zgodnie z Kodeksem Cywilnym,
 • funkcjonowanie w ramach instytucjonalnej pieczy zastępczej,
 • zgoda dyrektora COP na udział dziecka w projekcie,
 • brak uczestnictwa w tym samym typie wsparcia w innych projektach współfinansowanych ze środków EFS.

Kryteria uczestnictwa w projekcie dla II grupy docelowej (dzieci i młodzież)

1)      wiek 5-18 lat,

2)      adres zamieszkania/przebywania na terenie gminy Kielce zgodnie z Kodeksem Cywilnym,

3)      zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na udział dziecka w projekcie,

4)      osoba lub rodzina zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym:

 • osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem, spełniające co najmniej jedną z przesłanek art. 7 ustawy o pomocy społecznej,
 • osoby, o których mowa w art.1 ust.2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym,
 • osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
 • osoby z niepełnosprawnością,
 • członkowie gospodarstw domowych sprawujących opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z nich nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad osobą z niepełnosprawnością,
 • osoby niesamodzielne,
 • osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań,

5)      brak uczestnictwa w tym samym typie wsparcia w innych projektach współfinansowanych ze środków EFS.

Kryteria uczestnictwa w projekcie dla II grupy docelowej (rodzice)

 • rodzic dziecka zakwalifikowanego do wsparcia w świetlicach środowiskowych i specjalistycznych,
 • adres zamieszkania/przebywania na terenie gminy Kielce zgodnie z Kodeksem Cywilnym,
 • informacja/rekomendacja Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ENGRAM w Kielcach lub Miejskiego Zespołu Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kielcach lub opinia specjalistów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie/specjalistów Specjalistycznej Placówki Dziennej „AZYL” w Kielcach” o deficytach w wypełnianiu funkcji rodzicielskich wraz z rekomendacją do uczestnictwa w projekcie w ramach „Szkoły dla Rodziców”,
 • brak uczestnictwa w tym samym typie wsparcia w innych projektach współfinansowanych ze środków EFS.

Kryteria uczestnictwa w projekcie dla III grupy docelowej

1)      ukończony 60 r.ż.
2)      adres zamieszkania/przebywania na terenie gminy Kielce zgodnie z Kodeksem Cywilnym,
3)      osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym:

 • osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej,
 • osoby, o których mowa w art.1 ust.2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym,
 • osoby z niepełnosprawnością,
 • członkowie gospodarstw domowych sprawujących opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z nich nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad osobą z niepełnosprawnością,
 • osoby niesamodzielne,
 • osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań,
 • osoby odbywające karę pozbawienia wolności objęte dozorem elektronicznym,

4)      brak uczestnictwa w tym samym typie wsparcia w innych projektach współfinansowanych ze środków EFS.

Terminy rekrutacji

Terminy rekrutacji zostały określone w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

UCZESTNICTWO W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNE

Załączniki do pobrania

1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.pdf
2. Oświadczenie uczestnika projektu.pdf
3. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w MOPR Kielce.pdf
4. Formularz rekrutacyjny dla UP dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej (Zad. 1).pdf
5. Formularz rekrutacyjny dla UP dzieci i młodzieży ze świetlic środowiskowych i specjalistycznych (Zad. 2).pdf
6. Formularz rekrutacyjny dla UP – rodziców dzieci ze świetlic środowiskowych i specjalistycznych (Zad. 2).pdf
7. Formularz rekrutacyjny dla UP – seniorów (Zad. 3).pdf
8. Weryfikacja danych klienta.pdf

Kontakt

Dział Projektów
Biuro projektu: 25–715 Kielce, ul. Kołłątaja 4, II piętro, pok. 6
Godziny pracy: poniedziałek 8–16, wtorek–piątek 7:30–15:30
Osoba do kontaktu: Agnieszka Gliźdźińska, tel. 41 307 00 04, e-mail: a.glizdzinska@mopr.kielce.pl

Opracował: Dział Projektów, stan na dzień 10-09-2021

Skip to content