Projekt „Planowanie i działanie – integracja społeczno-zawodowa społeczności Kielc”

Home / Projekt „Planowanie i działanie – integracja społeczno-zawodowa społeczności Kielc”

 

Projekt „Planowanie i działanie – integracja społeczno-zawodowa społeczności Kielc” realizowany jest przez Gminę Kielce/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we współpracy ze Stowarzyszeniem Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL z Warszawy, Stowarzyszeniem Na Rzecz Wsparcia i Rozwoju Z NAMI RAŹNIEJ z Kielc, Stowarzyszeniem Działań Twórczych i Rozwoju NAWIGACJA z Kielc w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa RPSW.09.00.00, Działanie RPSW.09.01.00 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie

Źródła finansowania

 • wartość projektu – 3 291 026,59 zł
 • dotacja z Unii Europejskiej – 2 797 016,37 zł
 • środki własne Gminy Kielce – 452 610,22 zł

Celem projektu jest

 • aktywizacja społeczno-zawodowa zwiększająca szansę na zatrudnienie

Proponowane działania

1)      Integracja społeczno-zawodowa w ramach Programu Aktywności Lokalnej i Organizacji Społeczności Lokalnej w tym:

 • animacje społeczne,
 • zagospodarowanie przestrzeni wokół bloków socjalnych,
 • warsztaty i zajęcia aktywizacyjne dla rodzin,
 • udział w wizytach studyjnych.

2)      Aktywizacja społeczno-edukacyjna w tym:

 • rozwijanie kompetencji społecznych,
 • poradnictwo psychospołeczne.

3)      Aktywizacja społeczno-zawodowa w tym:

 • indywidualne i grupowe konsultacje ze specjalistami,
 • szkolenia i kursy zawodowe,
 • staże zawodowe 3 i 6 – miesięczne.

Okres realizacji projektu

 • 01.05.2019–31.03.2022

Grupa docelowa

Projekt skierowany jest do 210 osób (115 K, 95 M) w tym osób z niepełnosprawnością, zamieszkałych na terenie gminy Kielce, z czego:

1)      160 osób (85 K, 75 M) to osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym:

 • 73UP (39K, 34M) to mieszkańcy bloków socjalnych przy ul. Ściegiennego, Hutniczej, Skibińskiego, ul. Hubalczyków, ul. 1-go Maja
 • 87 UP (46 K, 41 M) to klienci Rejonów Opiekuńczych MOPR.

2)      50 osób (30K, 20M) to otoczenie uczestników projektu z bloków socjalnych.

Kryteria uczestnictwa w projekcie

 • ukończony 18 rok życia,
 • adres zamieszkanie/przebywanie na terenie gminy Kielce,
 • zagrożenie ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
 • brak uczestnictwa w tym samym typie wsparcia w innych Projektach współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

1)      Od 1 maja rekrutacja ciągła

 • 73 osób, mieszkańców bloków socjalnych (39K, 34M)
 • 50 osób z otoczenia (30K, 20M)

2)      Rekrutacja klientów MOPR

 • I nabór – 1 maja -15 lipca 2019 – rekrutacja 25 osób
 • II nabór – wrzesień 2019 – rekrutacja 25 osób
 • III nabór – luty 2020 – rekrutacja 25 osób
 • IV nabór – czerwiec 2021 – rekrutacja 25 osób

UCZESTNICTWO W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNE

Załączniki do pobrania

1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.pdf
2. Formularz rekrutacyjny do projektu.pdf
3. Oświadczenie uczestnika projektu.pdf
4. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w MOPR Kielce.pdf
5. Regulamin refundacji kosztów opieki nad osobami zależnymi na czas szkoleń oraz staży dla uczestników projektu.pdf
6. Regulamin dot. odbywania stażu w ramach projektu.pdf
7. Nota księgowa

Kontakt

Dział Projektów
Biuro projektu: 25–715 Kielce, ul. Kołłątaja 4, II piętro, pok. 23
Godziny pracy: poniedziałek 8–16, wtorek–piątek 7:30–15:30
Osoba do kontaktu: Angelika Kielczyk, tel. 41 307 00 06, e-mail: a.kielczyk@mopr.kielce.pl

Opracował: Dział Projektów, stan na dzień 30-11-2021

Skip to content