Projekt „Świętokrzyskie dla Ukrainy”

Home / Projekt „Świętokrzyskie dla Ukrainy”

Projekt „Świętokrzyskie dla Ukrainy” realizowany przez Gminę Kielce/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w mieście Kielce w ramach partnerstwa, gdzie Województwo Świętokrzyskie/Urząd Marszałkowski jest Partnerem wiodącym, a Partnerami są Gmina Kielce – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Powiat Włoszczowski, Powiat Kielecki, Powiat Skarżyski, Powiat Starachowicki, Wojewódzki Urząd Pracy. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szansę na zatrudnienie.

Głównym celem projektu jest kompleksowa i zindywidualizowana aktywna integracja społeczna  i zawodowa obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 24-02-2022 r. w związku z trwającym konfliktem zbrojnym z Federacją Rosyjską i zamieszkują na terenie miasta Kielce, która pozwoli im na lepsze funkcjonowanie w polskim społeczeństwie.

Kwota dofinansowania 10 667 979,36 zł

Proponowane formy wsparcia:

 1. indywidualna diagnoza potrzeb i problemów integracyjnych,
 2. wsparcie asystenta integracyjnego w kontaktach z instytucjami i w sytuacjach życia codziennego,
 3. kurs języka polskiego dla osób dorosłych,
 4. usługa tłumacza ukraińsko-polskiego,
 5. tłumaczenie przysięgłe dokumentów,
 6. rodzinne wsparcie psychologiczne/terapeutyczne,
 7. poradnictwo prawne,
 8. krótkie kursy zawodowe,
 9. opieka nad dzieckiem lub osobą zależną w czasie korzystania ze wsparcia,
 10. wyżywienie podczas zajęć,
 11. pomoc socjalno-bytowa,
 12. usługi rekreacyjno-sportowe,
 13. pomoc w zakresie tymczasowego pobytu w mieszkaniu chronionym.

Okres realizacji projektu

24.02.2022 r. – 31.10.2023 r.

Zadanie realizowane przez MOPR Kielce skierowane jest do 1 000 osób (735 K i 265 M) obywateli Ukrainy, którzy:

 1. przybyli do Polski po 24-02-2022 r w związku z trwającym konfliktem zbrojnym z Federacją Rosyjską,
 2. zamieszkują/przebywają na terenie miasta Kielce,
 3. posiadają nadany nr PESEL lub ubiegają się o nadanie nr PESEL,
 4. nie korzystają z tego samego typu wsparcia w innych projektach współfinansowanych ze środków EFS w momencie przystąpienia do projektu.

Struktura uczestników:

 1. 500 osób (485 K, 15 M) w wieku aktywności zawodowej,
 2. 500 osób (250 K, 250 M) osoby z najbliższego otoczenia, osoby zależne – dzieci i osoby w wieku poprodukcyjnym

Rekrutacja do projektu jest ciągła i trwa  do czerwca 2023 r.

UCZESTNICTWO W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNE!

Rekrutacja do projektu jest prowadzona w:

 • Centrum Pomocy Uchodźcom w Kielcach, ul. Żeromskiego 20/24a
 • Rejonach Opiekuńczych MOPR:
 • RO „Barwinek-Baranówek” Kielce, ul. Kołłątaja 4, II piętro
 • RO „Białogon” Kielce ul. Kołłątaja 4, II piętro
 • RO „Centrum” Kielce, ul. Warszawska 29, III piętro, lok. 9-10
 • RO „Czarnów” Kielce, ul. Piekoszowska 39
 • RO „Herby” Kielce, ul. 1 Maja 196, I piętro
 • RO „KSM” Kielce, ul. Ludwiki Wawrzyńskiej 20
 • RO „Os. Jagiellońskie” Kielce, ul. Sienkiewicza 68, I piętro
 • RO „Szydłówek” Kielce, ul. Miodowa 7
 • RO „Uroczysko” Kielce, ul. Gabrieli Zapolskiej 7
 • RO „Za Torami” Kielce, ul. 1 Maja 196, I piętro
 • RO „Śródmieście” Kielce, ul. Kościuszki 25, I piętro
 • Biurze Projektu w Kielcach, ul. Kołłątaja 4

 Załączniki do pobrania:

 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie w języku polskim,
 2. Formularz zgłoszeniowy w języku polskim,
 3. Oświadczenie uczestnika projektu w języku polskim,
 4. Deklaracja uczestnika projektu w języku polskim,
 5. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie w języku ukraińskim,
 6. Formularz zgłoszeniowy w języku ukraińskim,
 7. Oświadczenie uczestnika projektu w języku ukraińskim,
 8. Deklaracja uczestnika projektu w języku ukraińskim,

Wypełnione formularze rekrutacyjne (w wersji polskiej) prosimy dostarczyć do Biura Projektu.

Kontakt:Biuro Projektu:
25-715 Kielce, ul. Kołłątaja 4, II piętro, pokój nr 6
Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7:30–15:30
Osoba do kontaktu: Agnieszka Gliździńska tel. 41 307 00 04, 790 288 630
e-mail: a.glizdzinska@mopr.kielce.pl

Regulamin przyznawania mieszkań chronionych dla obywateli Ukrainy w ramach projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy”

Zarządzenie nr 239/2023 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 23 czerwca 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania mieszkań chronionych dla obywateli Ukrainy w ramach projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy”

 1. Regulamin przyznawania mieszkań chronionych dla obywateli Ukrainy w języku polskim
 2. Regulamin przyznawania mieszkań chronionych dla obywateli Ukrainy w języku ukraińskim
 3. Wniosek o pobyt w mieszkaniu chronionym dla Wnioskodawcy w języku polskim
 4. Wniosek o pobyt w mieszkaniu chronionym dla Wnioskodawcy w języku ukraińskim
 5. Wniosek o pobyt w mieszkaniu chronionym dla dorosłej osoby w języku polskim
 6. Wniosek o pobyt w mieszkaniu chronionym dla dorosłej osoby w języku ukraińskim
 7. Wniosek o pobyt w mieszkaniu chronionym dla dziecka w języku polskim
 8. Wniosek o pobyt w mieszkaniu chronionym dla dziecka w języku ukraińskim

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach w ramach realizacji projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy” ogłasza nabór na pobyt w mieszkaniu chronionym – mieszkanie trzypokojowe o powierzchni 38,70 m2 z aneksem kuchennym i łazienką  z 4 miejscami do spania znajdującym się w Kielcach w dzielnicy Malików.  

O przydział mieszkania mogą starać się tylko i wyłącznie osoby będące uczestnikami projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy”- zarówno wnioskodawca jak i osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania.

Wnioskodawca ubiegający się o mieszkanie wypełnia:

 • własny Wniosek stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania mieszkań chronionych dla obywateli Ukrainy w ramach projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy”,
 • Wniosek dla każdej osoby dorosłej zgłoszonej do pobytu stanowiący załącznik nr 2 do Regulaminu …
 • Wniosek dla każdego dziecka stanowiący załącznik nr 3 do Regulaminu …

Osoby zainteresowane przyznaniem mieszkania prosimy o składanie wniosków o pobyt w mieszkaniu chronionym do Biura projektu tj. Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach, Dział Projektów, Kielce, ul. Kołłątaja 4, II piętro, pokój nr 6 w Kielcach w terminie do 11.12.2023 r. do godz. 15.00.

Проект «Świętokrzyskie dla Ukraine», реалізований Муніципалітетом Кельце/Міським Центром Підтримки Сім’ї в місті Кельце в рамках партнерства, де Свєнтокшиське воєводство/Маршалківське відомство є головним партнером, а партнерами є Муніципалітет Кельце – Міський Центр Підтримки Сім’ї, Влощовський повят, Келецкий повят, Скаржиський повят, Стараховицький повят, Воєводське управління праці. Проект співфінансується Європейським Союзом з Європейського соціального фонду в рамках Регіональної операційної програми Свєнтокшиського воєводства на 2014-2020 рр., oś. Priorytetowa, 9 Соціальна інтеграція та боротьба з бідністю, захід 9.1 Активна інтеграція, що збільшує можливості працевлаштування.

Головною метою проекту є комплексна та індивідуалізована активна соціальна та професійна інтеграція громадян України, які прибули до Польщі після 24 лютого 2022 року у зв’язку з триваючим збройним конфліктом з Російською Федерацією та проживають у місті Кельце, що дозволить їм краще функціонувати в польському суспільстві.

Сума співфінансування 10 667 979,36 злотих

Пропоновані форми підтримки:

 1. Індивідуалізована діагностика інтеграційних потреб і проблем
 2. Підтримка асистента інтеграції в контактах з установами та в повсякденних життєвих ситуаціях
 3. Курс польської мови для дорослих
 4. Послуги українсько-польського перекладача
 5. Присяжний переклад документів
 6. Сімейна психологічна / терапевтична підтримка
 7. Юридичні консультації
 8. Короткі професійні курси
 9. Догляд за дитиною або залежною особою під час користування підтримкою
 10. Харчування під час занять
 11. Соціально-побутова допомога
 12. Послуги відпочинку та спорту
 13. Допомога в обсязі тимчасового перебування в захищеній квартирі

Термін реалізації проекту

24.02.2022 – 30.09.2023

Завдання, яке виконує MOPR Kielce, спрямоване на 1000 осіб (735 Ж і 265 М) громадян України, які:

 1. прибули до Польщі після 24 лютого 2022 року у зв’язку з триваючим військовим конфліктом з Російською Федерацією
 2. маєте / перебуваєте в місті Кельце
 3. отримати номер PESEL або подати заявку на номер PESEL
 4. на момент приєднання до проекту не отримувати такої ж підтримки в інших проектах, що співфінансуються ЄСФ.

Структура учасників:

 1. 500 осіб (485 F, 15 M) у працездатному віці,
 2. 500 осіб (250 F, 250 M) люди з найближчого оточення, залежні люди – діти та люди післяпрацездатного віку

Набір на проект безперервний і триває до червня 2023 року.

УЧАСТЬ В ПРОЕКТІ ПОВНІСТЮ БЕЗКОШТОВНА!

Набір на проект проводиться в:

ЦЕНТР ДОПОМОГИ БІЖЕНЦЯМ у місті Кельце, вул. Żeromskiego, 20 / 24a в Кельцах, вул. Żeromskiego 20/24a

Райони Опекі MOPR:

 • РО „Barwinek-Baranówek” Кельце, ul. Kołłątaja 4, II поверх
 • РO „Białogon” Кельце ul. Kołłątaja 4, II поверх
 • РO „Centrum” Кельце, ul. Warszawska 29, III поверх, каб. 9-10
 • РO „Czarnów” Кельце, ul. Piekoszowska 39
 • РO „Herby” Кельце, ul. 1 Maja 196, I поверх
 • РO „KSM” Кельце, ul. Ludwiki Wawrzyńskiej 20
 • РO „Os. Jagiellońskie” Kielce, ul. Sienkiewicza 68, I поверх
 • РO „Szydłówek” Кельце, ul. Miodowa 7
 • РO „Uroczysko” Кельце, ul. Gabrieli Zapolskiej 7
 • РO „Za Torami” Кельце, ul. 1 Maja 196, I поверх
 • РO „Śródmieście” Кельце, ul. Kościuszki 25, I поверх

Офіс проектів в Кельцах, ul. Kołłątaja 4

 Додатки:

Правила набору та участі в проекті польською мовою

 1. Анкета польською мовою
 2. Декларація учасника проекту польською мовою
 3. Декларація учасника проекту польською мовою
 4. Положення про набір та участь у проекті українською мовою
 5. Анкета українською мовою
 6. Декларація учасника проекту українською мовою
 7. Декларація учасника проекту українською мовою
 8. Будь ласка, оставте заповнені анкети (польською мовою) до офісу проекту.

Міський Осередок Допомоги Родині в Кельцах в рамках реалізації проекту «Свєнтокшиське для України»Оголошує набір на проживання в захищеному житлі – трикімнатна квартира площею 38,70 м² з вбудованою кухнею та ванною кімнатою, з 4 спальними місцями, яка розташована в м. Кельце, в районі Малікув.

Подавати заявки на квартиру можуть лише особи, які є учасниками проекту «Свєнтокшиське для України» – як заявник, так і зареєстровані члени родини.

Заявник, який претендує на отримання квартири, заповнює:

 • Заяву від свого імені (додаткок №1 до Положення про призначення захищенного житла для громадан України в расках проекту «Свєнтокшиске для України»)
 • Заяву для кожної дорослої особи, зареєстрованої як співмешканець (додаток №2 до Положення про призначення захищенного житла для громадан України в расках проекту «Свєнтокшиске для України»)
 • Заяву для кожної дитини (додаток №3 2 до Положення про призначення захищенного житла для громадан України в расках проекту «Свєнтокшиске для України»)

Зацікавлені особи можуть подати заявку на проживання в захищенному житлі в  офісі проекту, тобто в Міському Осередку Допомоги Родині в Кельцах, Відділ Проектів, Кельце, вул. Kołłątaja 4, 3-й поверх, кабінет № 6 до 11 грудня 2023 р. до 15:00

Контакти:

Офіс проектів:
25-715 Кельце, ul. Kołłątaja 4, II поверх, кабінет nr 6
Графік роботи: понеділок – п’ятниця 7:30 – 15:30
Контактна особа: Agnieszka Gliździńska (Агнешка Глизьдзіньська) tel. 41 307 00 04, 790 288 630
e-mail: a.glizdzinska@mopr.kielce.pl
Skip to content