Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty: Dostawa i montaż rolet materiałowych okiennych w pomieszczeniach Specjalistycznej Placówki Dziennej przy ul. Kołłątaja 4 w ramach realizacji projektu pn. „Efekt – dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach”

Zał. Nr 4

PROTOKÓŁ Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1. Nazwa, opis przedmiotu zamówienia: Dostawa i montaż rolet materiałowych okiennych w pomieszczeniach Specjalistycznej Placówki Dziennej przy ul. Kołłątaja 4 w ramach realizacji projektu pn. „Efekt – dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,Oś priorytetowa 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie: 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie: 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.
2. Wartość zamówienia oszacowano: w dniu 09.03.2020 r., na kwotę 5579,25 zł. , na podstawie rozeznania rynku
3. W dniu 13.03.2020 r. zwrócono się do niżej wymienionych wykonawców z zapytaniem ofertowym / ogłoszono postępowanie publiczne na stronie internetowej MOPR*
4. Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia (cena oraz inne istotne elementy ofert): W dniu 19.03.2020 r. uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia ( cena oraz inne istotne elementy ofert) :
a/ DYSKRET Kiersztyn Sławomir ŻALUJE ROLETY WERTIKALE Borowina Sitaniecka 52 B, Zamość – 5 469,81 zł
b/ F.H.U.OKNO-MAR MARCIN TATARA ul. Nowosądecka 14/20A, Rzeszów – 3 500,00 zł
c/ RAF ROLET Rafał Piwowarczyk ul. Chrobrego 84, Kielce – 4 428,00 zł
d/ Zaułek Dizajnu Marta Szlapa ul. Gliwicka 218 E, Katowice – 9 575,55 zł
e/ Duetek USŁUGI BUDOWLANE Paweł Garnuszek ul. Jurajska 1B lokal 13, Kielce – 6 498,09 zł
f/ TYTUS Systemy Osłonowe Monika Kowalska ul. BACCIARELLEGO 54, Wrocław – 4 140,00 zł
g/ P.P.H.U. ROLMAX ul. Pomorska 53, Kielce – 5 498,00 zł
h/ MULTIROLETY Łukasz Płocki, Piotr Płocki Spóła Jawna ul. Przędzalniana 93, Łódź – 5 904,00 zł
i/ P.P.H.U. RYZA-BLINDS Krzysztof Zaniewski ul. Echa Leśne 39, Warszawa – 4 772,40 zł
(podane ceny są cenami brutto)
5. W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie: F.H.U.OKNO-MAR MARCIN TATARA ul. Nowosądecka 14/20A, Rzeszów
za cenę 3 500,00 zł
6. Uzasadnienie wyboru: najniższa oferta
7. Rozpoznanie prowadził(a): Edyta Zając
Skip to content