Polecenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25 marca 2020 roku

Polecenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25 marca 2020 roku

POLECENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 25 marca 2020 roku

Działając na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS- CoV -2

polecam
wszystkim wójtom, burmistrzom, prezydentom gmin i miast oraz starostom powiatów z obszaru województwa świętokrzyskiego

czasowe zawieszenie działalności, na terenie województwa świętokrzyskiego, w terminie od dnia 26 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r. w:
a)      placówkach wsparcia dziennego;
b)      centrach integracji społecznej;
c)      klubach integracji społecznej;
d)      dziennych domach i klubach seniora;
e)      środowiskowych domach samopomocy;
f)      warsztatach terapii zajęciowej.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ww. ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wojewoda może wydawać polecenia obowiązujące wszystkie organy administracji rządowej działające w województwie i państwowe osoby prawne, organy samorządu terytorialnego, samorządowe osoby prawne oraz samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

Polecenia podlegają natychmiastowemu wykonaniu.

Zbigniew Koniusz

Wojewoda Świętokrzyski

  • Polecenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25 marca 2020 roku – pobierz (pdf)
Skip to content